دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحدیاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2022.708363

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی مسیر شغلی و آسیب‌شناسی آن، هدف این مطالعه ارائه الگوی آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی مسیر شغلی با رویکرد عملکرد بالا با استفاده از تکنیک دلفی فازی بود.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی  از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این مطالعه همه کارکنان منطقه ده عملیات انتقال گاز ایران بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 323 نفر برآورد، اما برای اطمینان حجم نمونه 350 نفر در نظر گرفته شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه محقق‌ساخته آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی مسیر شغلی با 132 گویه بود که روایی و پایایی آن مناسب ارزیابی شد. داده‌ها با روش‌های دلفی فازی، تحلیل عاملی اکتشافی و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel تحلیل شدند.
یافته‌ها: گویه‌های پرسشنامه محقق‌ساخته آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی مسیر شغلی با مقیاس هفت درجه فازی مورد بررسی قرار گرفتند و بررسی‌ها نشان داد که پس از دو دور دلفی تعداد 128 گویه دارای ضریب توافق بالاتر از 70/0 بودند. همچنین، مقوله‌های الگوی آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی مسیر شغلی با رویکرد عملکرد بالا دارای بار عاملی بالاتر از 50/0 و پایایی کرونباخ و ترکیبی بالاتر از 80/0 بودند. الگوی مذکور دارای برازش مناسبی بود و در این الگو عوامل علّی بر پدیده محوری، پدیده محوری، شرایط زمینه‌ای و شرایط مداخله‌گر بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها اثر مستقیم و معنادار داشت (001/0P<).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه و الگوی طراحی‌شده آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی مسیر شغلی با رویکرد عملکرد بالا، برنامه‌ریزی متناسب با آن برای بهبود مسیر شغلی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a Pathology Pattern of Career Path Planning with a High Performance Approach with Using the Fuzzy Delphi Technique

نویسندگان [English]

  • Khalil Shams 1
  • Abdolkhalegh Gholami Chenarestan Olia 2
  • Karamollah Daneshfard 3
  • Ali Pirzad 2

1 PhD student, Department of Management, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Management, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran.

3 Professor, Department of Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Considering the importance of career path planning and its pathology, the aim of this study was presenting a pathological pattern of career path planning with a high performance approach with using fuzzy Delphi technique.
Methodology: This study in terms of purpose was practical and in terms of implementation method was descriptive from type of survey. The statistical population of this study was all the employees of Iran's gas transmission ten region. The sample size based on the table of Krejcie and Morgan table was estimated to be 323 people, but to be sure the sample size was considered 350 people, who were selected by cluster random sampling method. The tool of the current research was a researcher-made questionnaire of the pathology of career path planning with 132 items, which whose validity and reliability were evaluated as appropriate. Data were analyzed with methods of fuzzy Delphi, exploratory factor analysis and structural equation modeling in SPSS and Lisrel software.
Findings: The items of the researcher-made questionnaire of the pathology of career path planning were examined with a fuzzy seven-degree scale, and the investigations showed that after two Delphi rounds number of 128 items had an agreement coefficient higher than 0.70. Also, the categories of the pathological pattern of career path planning with a high performance approach had a factor load of higher than 0.50 and Cronbach's and combined reliability of higher than 0.80. The mentioned pattern had a good fit and in this pattern causal factors on the central phenomenon, central phenomenon, background conditions and intervening conditions on strategies and strategies on outcomes had a direct and significant effect (P<0.001).
Conclusion: According to the results of this study and the designed pathological pattern of career path planning with a high performance approach, appropriate planning with that is necessary to improve the career path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Planning
  • Career Path
  • Career Path Planning
  • Fuzzy Delphi