دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 د انشیارگروه مطالعات برنامه ریزی درسی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران .

3 استادیارگروه مطالعات برنامه ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیارگروه مطالعات برنامه ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2022.708020

چکیده

هدف: این مقاله به بررسی تأثیر طراحی برنامه درسی ریاضی مبتنی بر قصه گویی بر خلاقیت دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی پرداخته بود.
روش‌شناسی: در پژوهش حاضر از روش نیمه آزمایشی استفاده شد .جامعه ی آماری بخش کمی، متشکل ازکلیه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهرستان ساری بود که نمونه ی آماری به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به تعداد 240 نفر به تفکیک جنسیت در دو گروه آزمایش و کنترل (پسران 120 نفر و دختران 122 نفر)جای گرفتند. با استفاده از فرم ب خلاقیت تورنس که از نظر روایی محتوا، مورد تأیید متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسی قرار گرفته است و ضریب پایایی آن نیز با استفاده از نرم افزار spss، 74/0، به دست آمد، پیش آزمون و پس آزمون ازگروه های مورد پژوهش بعمل آمد.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که طراحی برنامه درسی ریاضی مبتنی بر قصه گویی تأثیر مثبتی بر خلاقیت دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی داشته است. همچنین، مقایسه مجذور اتای جزئی پسران و دختران نشان داد که آموزش ریاضی مبتنی بر قصه گویی تأثیر بیشتری بر خلاقیت دختران داشته است.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که طراحی برنامه درسی ریاضی مبتنی بر قصه گویی می‌تواند بهبود قابل توجهی در خلاقیت دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی داشته باشد. این یافته‌ها نشان داد که طراحان برنامه‌های درسی می‌توانند از طراحی محتوای آموزشی مبتنی بر قصه گویی، که با ویژگی‌های دانش‌آموزان سازگار است، بهره بگیرند. همچنین، تلفیق قصه‌های آموزشی با برنامه‌های درسی در سطوح و رشته‌های مختلف نیز به تولیدکنندگان برنامه‌درسی پیشنهاد می‌شود.بر اساس مطالعه حاضر، طراحی برنامه درسی ریاضی مبتنی بر قصه گویی تأثیر مثبت و قابل توجهی بر خلاقیت دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی دارد. به علاوه، نتایج نشان داد که این تأثیر بر خلاقیت دختران بیشتر است. بنابراین، توصیه می‌شود که طراحان برنامه‌های درسی از طراحی محتوای آموزشی مبتنی بر قصه گویی که با ویژگی‌های دانش‌آموزان سازگار است، بهره بگیرند. همچنین، تلفیق قصه‌های آموزشی با برنامه‌های درسی در سطوح و رشته‌های مختلف نیز به تولیدکنندگان برنامه‌های درسی پیشنهاد می‌شود. این تحقیق می‌تواند به برنامه‌ریزان درسی و طراحان آموزشی کمک کند تا روش‌های نوآورانه‌تری را برای تقویت خلاقیت دانش‌آموزان در حوزه ریاضی تدوین کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Math Education: Determination to Storytelling to Creativity

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kohansal kalkenari 1
  • Majid Aliasgari 2
  • Ali hosseini Khah 3
  • Balal Izanloo 4

1 PhD student in Curriculum Planning, Faculty of Psychology and Educational, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 2Associate Professor in Curriculum Planning, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor in Curriculum Planning, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor in Curriculum Planning, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: This article investigated the effect of designing a math curriculum based on storytelling on the creativity of fourth grade elementary students.
Methodology: In this mixed study, the quantitative results of a larger study were analyzed and reported. To evaluate the students' creativity, after implementing the mathematical educational package based on storytelling, their performance was examined. The educational package was designed by the researchers based on the concepts of the fourth-grade math book. Comparison of the pre-test and post-test results showed that the content design of mathematical concepts based on storytelling has a positive effect on students' creativity.
Findings: The results of this study showed that the design of math curriculum based on storytelling had a positive effect on the creativity of fourth grade students. Also, the partial eta square comparison of boys and girls showed that math education based on storytelling had a greater effect on girls' creativity.
Conclusion: The results of this study showed that designing a math curriculum based on storytelling can significantly improve the creativity of fourth grade students. These findings showed that curriculum designers can benefit from designing educational content based on storytelling, which is compatible with students' characteristics. Also, the integration of educational stories with curricula at different levels and disciplines is also suggested to curriculum producers. According to the present study, the design of math curriculum based on storytelling has a positive and significant effect on the creativity of fourth grade elementary students. In addition, the results showed that this effect is greater on the creativity of girls. Therefore, it is recommended that curriculum designers take advantage of the design of educational content based on storytelling that is compatible with the characteristics of students. Also, combining educational stories with curricula at different levels and disciplines is also suggested to curriculum producers. This research can help curriculum planners and educational designers to develop more innovative methods to enhance students' creativity in mathematics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Math Curriculum
  • Creativity
  • fourth Grade Elementary Students
  • Storytelling