دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.22034/ijes.2022.707651

چکیده

هدف: یکی از عوامل موثر در وضعیت مدارس، عملکرد مدیران آن به‌ویژه در دوره ابتدایی می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی متغیرهای هنجاری و رفتاری موثر در عملکرد مدیران مدارس ابتدایی انجام شد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف و شیوه اجرا به‌ترتیب کاربردی و کیفی از نوع توصیفی- توسعه‌ای بود. جامعه پژوهش مدیران مدارس ابتدایی و متخصصان دانشگاهی در حوزه آموزش‌وپرورش بودند که تعداد 20 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انفرادی گردآوری (روایی مصاحبه با روش مثلث‌سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 8/77 محاسبه شد) و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که برای متغیرهای موثر در عملکرد مدیران مدارس ابتدایی 76 شاخص، 11 مولفه و 2 بعد شناسایی شد. بعد رفتاری موثر در عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شامل 37 شاخص در 5 مولفه ارزش، رضایت شغلی، انگیزش، شخصیت و خلاقیت بود. همچنین، بعد هنجاری موثر در عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شامل 39 شاخص در 6 مولفه ارتباطات سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، سبک‌های تصمیم‌گیری، نقش‌ها و انتظارها و هدف‌ها و استراتژی‌ها بود. در نهایت، الگوی هنجاری و رفتاری موثر در عملکرد مدیران مدارس ابتدایی طراحی شد.
بحث و نتیجه‌گیری: طبق نتایج این پژوهش، جهت بهبود عملکرد مدیران مدارس می‌توان گام‌های موثری از طریق شاخص‌ها، مولفه‌ها و ابعاد شناسایی‌شده برای متغیرهای موثر در عملکرد مدیران مدارس ابتدایی برداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Effective Normative and Behavioral Variables in the Performance of Primary School Principals

نویسندگان [English]

  • Pegah Asheghi 1
  • Mohammad Naghi Imani 2
  • Asghar Sharifi 3

1 PhD student in educational management, Department of Educational Sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

چکیده [English]

Purpose: One of the effective factors in the state of schools is the performance of its principals, especially in the primary period. The current research was conducted with the aim of identifying the effective normative and behavioral variables in the performance of primary school principals.
Methodology: This research in terms of purpose and implementation method was applied and qualitative from type of descriptive-developmental, respectively. The research population was primary school principals and universal specialists in the field of education, which number of 20 people of whom were selected as a sample with using the purposive sampling method and based on the principle of theoretical saturation. The data were collected by individual semi-structured interviews (the validity of the interview was confirmed by the triangulation method and its reliability was calculated by the agreement coefficient between two coders at 77.8) and analyzed by the open, axial and selective coding method in MAXQDA software.
Findings: The findings of the present research showed that for the effective variables in the performance of primary school principals were identified 76 indicators, 11 components and 2 dimensions. The effective behavioral dimension in the performance of primary school principals were included 37 indicators in 5 components of value, job satisfaction, motivation, personality and creativity. Also, the effective normative dimension in the performance of primary school principals were included 39 indicators in 6 components of organizational communication, organizational culture, organizational structure, decision-making styles, roles and expectations and goals and strategies. Finally, the effective normative and behavioral pattern in the performance of primary school principals was designed.
Conclusion: According to the results of this research, in order to improve the performance of school principals, can be taken effective steps through the identified indicators, components and dimensions for the effective variables in the performance of primary school principals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • School Principals
  • Normative Behavioral
  • Motivation
  • Organizational Communication