دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، ، واحد زاهدان دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

10.22034/ijes.2022.707510

چکیده

هدف: هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و معنادرمانی بر جهت‌گیری انگیزشی در دانش‌آموزان مقطع دوم بود.
روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون باگروه کنترل بود. جامعه‌پژوهش دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان ایرانشهر در سال تحصیلی 99-1398 بودند. از میان آنان 60 دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه مساوی قرار گرفتند. گروه آزمایش سرزندگی تحصیلی در 12 جلسه 70 دقیقه‌ای و معنادرمانی 10 جلسه 70 دقیقه‌ای آموزش دیدند و گروه کنترل آموزشی ندید. ابزار پژوهش پرسشنامه جهت‌گیری انگیزشی (رایان، 1989) بود. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS-V21 با روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد افزایش میزان جهت‌گیری انگیزشی در گروه آموزش سرزندگی در مقایسه با گروه آموزش معنا‌درمانی و کنترل از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد درحالی‌که آموزش معنا درمانی میزان جهت‌گیری انگیزشی را در مقایسه با گروه کنترل به‌صورت معنی‌داری افزایش نداده است (05/0<P).
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، توصیه می‌گردد که مشاوران و روانشناسان برای افزایش جهت‌گیری انگیزشی از روش‌های آموزش سرزندگی تحصیلی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Academic Buoyancy Training and Logotherapy on Motivational Orientation in Secondary School Students

نویسندگان [English]

  • Fereydoon Damani 1
  • Fatemeh Soghra Karbalai Herofteh 2
  • Vali Mehdinejad 3

1 Ph.D. student in psychology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The aim of the present study was to compare the effectiveness of academic buoyancy training and logotherapy on motivational orientation in secondary school students.
Methodology: This study was applied in terms of purpose and semi-experimental in terms of execution method with a pre-test and post-test design with a control group. The research population was the second grade students of secondary school in Iranshahr city in the academic year of 2019-20. Among them, 60 students were selected by purposeful sampling and randomly divided into three equal groups. The experimental group of academic buoyancy received training in 12 sessions of 70 minutes and logotherapy in 10 sessions of 70 minutes, and the control group did not receive training. The research tool was motivational orientation questionnaire (Ryan, 1989). Data were analyzed in SPSS-V21 software with multivariate covariance analysis methods.
Findings: The results showed that the increase in motivational orientation in the buoyancy training group was statistically significant compared to the logotherapy and control groups, while the logotherapy training did not significantly increase the motivational orientation compared to the control group (P<0.05).
Conclusion: Based on the findings, it is recommended that counselors and psychologists use academic vitality training methods to increase motivational orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Self-Efficacy
  • Academic Buoyancy
  • Logotherapy