دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

10.22034/ijes.2023.549303.1275

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل توسعه ای اقتصادی اجتماعی فوتبال ایران انجام گرفت.
روش شناسی:روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا به صورت آمیخته بود که به صورت میدانی انجام شدجامعه آماری پژوهش در مرحلۀ اول «اکتشاف عوامل» از طریق مصاحبه‌های عمیق، کلیه خبرگان و افراد صاحب‌نظر و آگاه در ارتباط با حوزه اقتصادی صنعت فوتبال کشور (مدیران حوزه اقتصادی در فوتبال (فدراسیون، برخی روسای هیئت‌ها و کارشناسان خبره حوزه اقتصاد ورزش)  بود که از این مجموعه تا جایی که نسبت به موضوع پژوهش اشباع نظری حاصل گردید، افراد برای انجام مصاحبه و کسب اطلاعات لازم در ارتباط با موضوع مورد نظر به صورت کاملاً غیراحتمالی انتخاب شدند. با توجه به این مطالب، مصاحبه با انتخاب هدفمند افرادی که صاحب‌نظر و آگاه در ارتباط با موضوع پژوهش (توسعه اقتصادی) بودند آغاز شد و طی یک پروسه 3 ماهه و مصاحبه با 20 نفر پژوهشگر احساس کرد که به نقطه اشباع نظری رسید. همچنین در بخش کمی جامعه آماری متشکل از کلیه کارشناسان حوزه بازاریابی ورزش بویژه فوتبال، برخی مسئولین حوزه اقتصادی و بازاریابی فوتبال در فدراسیون، هیئت‌های ورزشی، صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه، اصحاب رسانه، مدیران عامل باشگاه‌های فوتبال، مربیان، داوران و ورزشکاران به منظور تکمیل داده‌های لازم انتخاب شدند. با توجه به حجم بالایی از افراد جامعه پژوهش برای ارائه داده‌های لازم جهت آزمون مدل روش نمونه‌گیری در دسترس برای انتخاب نمونه‌ها استفاده گردید. بر این اساس تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در مرحله کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از روایی محتوایی، روایی سازه و برای پایایی آن از آلفای کرونباح استفاده شد. مراحل تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری باز ، کدگذاری محوری  و کدگذاری گزینشی  با نرم افزار MAXQDA 2020 بر اساس روش گلیزر بود. در بش کمی نیز برای تحلیل داده‌های استنباطی از مدل معادلات ساختاری بر اساس نرم‌افزار SPSS و pls نسخه 23 استفاده شد
یافته ها: چهار عامل شامل عامل توسعه سیاستگذاری، اقتصادی، باشگاهی و تطبیقی بر توسعه اقتصادی اجتماعی فوتبال موثر می باشند؛ که بین آنها تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که، « مولفه توسعه تطبیقی» بالاترین رتبه در عوامل موثر بر توسعه اقتصادی فوتبال از دیدگاه نمونه تحقیق داشته و «عوامل باشگاهی» پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش پس از تدوین مدل توسعه ای اقتصادی اجتماعی فوتبال ایران مشخص شد که شاخص های برازش مدل از مقدار قابل قبول و مطلوب برخوردار بوده و مدل تحقیق تایید شد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economic and Social Development Model of Iranian Football

نویسندگان [English]

  • • Mehran Jafari 1
  • Mohammadreza Esmaeilzadeh Ghandhari 2
  • Hasan Fahim Devin 2
  • Hossein Peymani Zad 2

1 PhD student, Department of Physical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

2 Associate Professor, Department of Physical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

 Purpose: The current research was carried out with the aim of the socio-economic development model of Iranian football.
Methodology: The research method was applied in terms of its purpose and mixed in terms of its execution method, which was conducted in the field. The football industry of the country (managers of the economic field in football (federation, some heads of delegations and expert experts in the field of sports economics) from this collection to the point where theoretical saturation was achieved regarding the research topic, people were asked to conduct interviews and obtain the necessary information related to The desired topic was chosen in a completely improbable way. According to these materials, the interview started with the purposeful selection of people who were experts and knowledgeable in relation to the research topic (economic development) and during a 3-month process and interviews with 20 Ehsas researchers. Kurd, which reached the point of theoretical saturation. Also, in a small part of the statistical community consisting of all experts in the field of sports marketing, especially football, some officials in the economic and marketing field of football in the federation, sports boards, experts and university professors, members of the media, managing directors of football clubs, Coaches, referees and athletes were selected in order to complete the necessary data. Due to the large number of people in the research community, the available sampling method was used to provide the necessary data to test the model. Based on this, 384 people were selected as samples. The research measurement tool in the qualitative part included semi-structured interviews. In the quantitative stage, a researcher-made questionnaire was used. To obtain the validity of the questionnaire, content validity, construct validity and Cronbach's alpha were used for its reliability. The steps of data analysis in the qualitative section were through open coding, axial coding and selective coding with MAXQDA 2020 software based on the Glazer method. In the quantitative analysis, the structural equation model based on SPSS and PLS software version 23 was used to analyze the inferential data.
Findings: Four factors including policy, economic, club and comparative development factors are effective on the socio-economic development of football; There is a significant difference between them, such that "comparative development component" has the highest rank in the factors affecting the economic development of football from the perspective of the research sample, and "club factors" have the lowest rank.
Conclusion: According to the findings of the research, after compiling the socio-economic development model of Iranian football, it was found that the fit indices of the model had an acceptable and desirable value, and the research model was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy development
  • social economy
  • club and comparative
  • football