دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ایران.

10.22034/ijes.2019.43731

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی امکان استفاده از پرسشنامه جدید مدل پنج عامل متغیر زاکرمن (پرسشنامه شخصیت زاکرمن - کوهلمن-آلوئه) در بررسی ارتباط بین شخصیت، افسردگی و احساس همدوستی در یک نمونه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بوده است. تمام پنج عامل شخصیتی شناسایی شده تا حدودی با افسردگی و حس همدوستی ارتباط داشته اند. به­طور خاص، احساس خستگی و خصومت، همراه با اضطراب و فعالیت بیش از حد به­طور قابل توجهی با حس همدوستی افراد ارتباط دارد. از سوی دیگر، کاهش احساسات، تمایز و فعالیت بیش از حد و خشونت و روان­پریشی و افسردگی بیش از حد به­طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر حس همدوستی افراد تأثیر می­گذارد. نتایج این مطالعه نشان دهنده سودمندی و اعتبار سنجش شخصیت پرسشنامه زاکرمن برای بررسی همبستگی حس همدوستی و افسردگی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Personality Factors, Depression and Camaraderie

نویسنده [English]

  • Aliasghar Seyfizadeh

M.A, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the possibility of using a new five-factor model Zuckerman questionnaire (Zuckerman-Kohlmann-Aloe personality questionnaire) to examine the relationship between personality, depression and feelings of empathy in a sample of Shahid Beheshti University students. All five identified personality factors were somewhat associated with depression and empathy. In particular, feelings of tiredness and hostility, along with anxiety and overactivity, are significantly associated with a sense of empathy. On the other hand, decreased emotions, differentiation and overactivity, and excessive violence, psychosis, and depression directly or indirectly affect people's sense of empathy. The results of this study indicate the usefulness and validity of the Zuckerman Questionnaire for assessing the correlation between empathy and depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Replacing the five factors of the personality model
  • Depression and a sense of togetherness