دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیات علمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه علوم اجتماعی)سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان اساتید ودانشجویان دانشگاه فرهنگیان می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 3212 نفر و نمونه آماری 346 نفر بوده که از بین کلیه دانشجویان پسر و اساتید دانشگاه فرهنگیان آذربایجانشرقی،آذربایجان غربی و اردبیل براساس سهم دانشجویان پسر و اساتید از حجم نمونه به شیوه تصادفی متناسب انتخاب شده است. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته بوده و روایی محتوایی آن از نظر و قضاوت اساتید علوم تربیتی و متخصصان امور مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه‌ از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر با  ۸۳۶/۰ بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد: بین عوامل مشوق همکاری علمی، انگیزه بیرونی، انگیزه درونی، احساس خودتوانمندی و انگیزه تحقیق در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. بین عوامل بازدارنده همکاری علمی و انگیزه تحقیق در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان  رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که هر چقدر میزان عوامل مشوق همکاری علمی، انگیزه بیرونی، انگیزه درونی، احساس خودتوانمندی بیشتر شود و انگیزه تحقیق در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان بیشتر می­شود و برعکس. هر چقدر میزان عوامل بازدارنده همکاری علمی بیشتر شود و انگیزه تحقیق در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان کمتر می شود و برعکس.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting research motivation among professors and students of Farhangian University

نویسندگان [English]

  • Yousef Adib 1
  • Bijan Zare 2
  • Isa Abedini 3

1 Associate Professor, Faculty Member, Tabriz University, Tabriz, Iran.

2 Associate Professor, Department of Sociology, Kharazmi University, Tehran, Iran.

3 PhD student, Department of Social Sciences (Cultural Policy), Kharazmi University, Tehran, Iran.