دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

10.22034/ijes.2015.43661

چکیده

     چکیده

  در این مقاله عضویت در شبکه­های اجتماعی، سازوکاری برای رفاه و رضایت از زندگی در میان بازنشستگان سالمند آموزش و پرورش تلقی شده است. داشتن روابط اجتماعی و مشارکت در فعالیت­های اجتماعی عامل مهمی در رضایت فرد سالمند محسوب می­شود که در مقیاسی وسیع­تر بخش مهمی از کیفیت زندگی این افراد را تعیین می­کند.

  در این پژوهش، از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده­ها استفاده شده است. جمعیت آماری پژوهش، سالمندان 60 سال به بالای عضو کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان جهرم هستند که 201 نفر از این جمعیت، برای نمونه انتخاب شده­اند. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که میانگین رضایت از زندگی در دو نوع شبکۀ خویشاوندی و غیر‌خویشاوندی تفاوت معنی­داری دارد. افزون بر این، پاسخگویان برخوردار از شبکه­های غیررسمی، رضایت بیشتری دارند. در مجموع، پیوندها و شبکه­های اجتماعی مقوم رضایت اجتماعی در بین سالمندان بازنشسته در حوزۀ مورد پژوهش است. با توجه به سهمی که شبکه­ها، چه رسمی چه غیررسمی در رضایت از زندگی سالمندان دارند، سیاست توانمندسازی بیشتر سالمندان برای مشارکت و ایفای نقش بیشتر در شبکه­­ها می­تواند سیاست مؤثری برای تقویت رضایت از زندگی در بین سالمندان باشد.  
 
Ghaffary@ut.ac.ir .دانشیار گروه برنامه­ریزی اجتماعی دانشگاه تهران  

 .2کارشناسی ارشد برنامه­ریزی رفاه

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Networks and Life Satisfaction among Pensioners of Education

چکیده [English]

    Social Networks and Life Satisfaction among Pensioners of Education

  Case: The City of Jahrom

  Gholamreza Ghaffary  Associate Professor, Department of Social Planning , University of Tehran

  Email: Ghaffary@ut.ac.ir  Yalda Zabardast  M.A. in Welfare Planning, University of Tehran.  

  Abstrac t

  This paper considers membership in social networks as means of welfare and satisfaction of life among elderly pensioners. Holding relationships, social networks and participation in social activities are significant elements for strengthening of self-concept and satisfaction of the elderly. These elements, by extension of meaning, determine quality of life among the elderly.

  This is a survey-method research and the questionnaire technique has been used for data collection. Statistical population includes pensioners that are over sixty years of age and have been pensioners of the office of education in the city of Jahrom our sample consists of 201 persons of this community. The findings showed that there is a significant relationship between memberships in social networks and satisfaction of life. Also there is a significant difference between formal and informal networks such as relationships with friends, members of the family, neighborhood, and the like. So that the informal networks, as compared with formal networks, exert more positive effects on life satisfaction of the elderly. Although connections and social networks do strengthen life satisfaction of the elderly but these do not provide all elements for satisfaction. Empowerment and encouraging more effective participation as playing roles in community affairs and in social networks constitute two items that their inclusion into a comprehensive policy seems to enhance life satisfaction.

  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Social Networks
  • life satisfaction
  • the Elderly
  • Pensioners
  • education