دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

10.22034/ijes.2015.43659

چکیده

  هدف این پژوهش تعیین سهم سرمایۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در احتمال موفقیت داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه است.   داده­های مورد نظر با استفاده از روش پیمایش، از بین کلیۀ دانش­آموزان دختر و پسر دورۀ پیش­دانشگاهی مدارس دولتی و غیر­دولتی شهر اصفهان جمع­آوری شده است که همگی داوطلب ورود به دانشگاه و متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال 1389 بوده­اند. حجم نمونه 400 نفر و روش نمونه­گیری، خوشه­ای طبقه­ای بوده است.   در کنار سرمایه­های سه­گانه، سهم متغیرهایی همچون پیشینۀ تحصیلی، جنسیت، رشتۀ تحصیلی و نوع مدرسه نیز سنجیده شده است. بر اساس تحلیل رگرسیون لوجستیک، یافته­ها نشان می­دهد که در پرتو حضور سایر متغیرها، سرمایۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سهم معناداری در احتمال موفقیت داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Economic, Social, and Cultural Capitals on Success inUniversity Entrance Examination

نویسندگان [English]

  • MohammadRezaا Ahanchian
  • Mohammadreza Ahanchian
  • Mohammad Taghi Rafiee

چکیده [English]

  The aim of this paper is to study the impact of social, cultural and economic capitals on success in public university entrance examination. In addition these three types of capital, the contribution of variables such as educational background, gender, educational major, and type of school are also measured.   This is a survey study. The sample consists of 400 pre-university students in Isfahan in 2010 which were selected randomly based on the stratified cluster sampling method. Based on the results of logistic regression, social, economic, and cultural capitals are among significant predictors of participants’ success in public university entrance examination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Capital
  • Social Capital
  • Cultural Capital
  • educational achievement
  • Inequality
  • public university entrance examination