دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22034/ijes.2021.531456.1064

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی رابطه­ی رهبری توزیعی با تعالی سازمانی مدارس با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری و روان­شناختی در معلّمان بود.
روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیّه معلّمان مقطع ابتدایی استان فارس در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 16264 نفر تشکیل داده بودند که از این جامعه، نمونه­ای به حجم 375 نفر بر مبنای فرمول کوکران انتخاب شد. با توجّه به طبقات جامعه پژوهش مانند نوع منطقه، تعداد شهرستان/ناحیه و جنسیّت از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبتی استفاده شد. جمع­آوری داده­ها بر اساس چهار پرسشنامه رهبری توزیعی(المور، 2000)، توانمندسازی روان­شناختی(اسپریتزر، 1995)، توانمندسازی ساختاری(کردنائیج، بخشی­زاده و فتح­الهی، 1394) و تعالی سازمانی (عمارلو، 1396) صورت گرفت. برای تجزیه­وتحلیل داده­ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل­یابی معادلات ساختاری، بوسیله­ی دو نرم­افزار SPSS نسخه 25 و LISREL نسخه 80/8 استفاده شد.
یافته­ها: نتایج حاصل از شاخص‌های برازندگی مدل تحلیل مسیر تأییدی نشان داد که، مدل ساختاری پژوهش دارای برازش مناسب و قابل قبول می‌باشد. بر اساس سایر نتایج پژوهش، رهبری توزیعی رابطه مستقیم، مثبت و معناداری با توانمندسازی ساختاری، توانمندسازی روان­شناختی و تعالی سازمانی مدارس؛ توانمندسازی ساختاری رابطه مستقیم، مثبت و معناداری با تعالی سازمانی مدارس و توانمندسازی روان­شناختی؛ و توانمندسازی روان­شناختی رابطه مستقیم، مثبت و معناداری با تعالی سازمانی مدارس داشت(0011/0). رهبری توزیعی بواسطه توانمندسازی ساختاری و توانمندسازی روان­شناختی رابطه غیرمستقیم، مثبت و معنادار با تعالی سازمانی مدارس؛ و توانمندسازی ساختاری بواسطه توانمندسازی روان­شناختی رابطه غیرمستقیم، مثبت و معنادار با تعالی سازمانی مدارس داشت(004/0).
بحث و نتیجه­گیری: با توجّه به نتایج پژوهش حاضر، مدیران و رهبران مدارس باید از راهکارهای رهبری توزیعی جهت واگذاری هرچه بیشتر قدرت، اختیار و مسؤولیّت بین معلّمان استفاده کنند، تا ضمن بهبود توانمندی­های روان­شناختی و ساختاری آن­ها، شرایط مساعدی جهت همکاری و مشارکت هرچه بیشتر معلّمان جهت رشد و ارتقاء سطح مدرسه در تمامی ابعاد و تعالی سازمانی مدرسه فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Distributed Leadership and School Organizational Excellence with the Mediating Role of Structural and Psychological Empowerment in Teachers

نویسندگان [English]

  • Hosein Majooni 1
  • Mohamad reza Ardalanm 2
  • Siroos Ghanbari 2
  • Afshin Afzali 3

1 PhD Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

Purpose: Educational institutions and schools are extremely important for the social, economic and cultural stability of any country. Therefore, in order to succeed in various fields, countries are looking for ways to improve their schools, educational systems, and the quality of their education, so that they can increase their ability in the global competition environment. One of the ways that plays an important role in improving the quality and gaining the competitive advantage of educational organizations is the issue of organizational excellence. The aim of this study was to investigate the relationship between distributive leadership and school organizational excellence with the mediating role of structural and psychological empowerment in teachers.
Methodology: The research method was descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of all primary school teachers in Fars province in the academic year 2020-21 to 16264 people, from which a sample of 375 people was selected based on Cochran's formula. Considering the classes of the research community such as type of region, number of cities / districts and gender, the stratified random sampling method was used. Data collection based on four questionnaires of distributive leadership (Almore, 2000), psychological empowerment (Spritzer, 1995), structural empowerment (Kordanij, Bakhshizadeh and Fatholahi, 2015) and organizational excellence (Amarloo, 2018) done. Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used to analyze the data using SPSS software version 25 and LISREL version 8.80.
Findings: The results of the fit indices of the confirmatory path analysis model showed that the structural model of the research has a suitable and acceptable fit. Based on other research results, distributive leadership has a direct, positive and significant relationship with structural empowerment, psychological empowerment and organizational excellence of schools; Structural empowerment has a direct, positive and significant relationship with the organizational excellence of schools and psychological empowerment; And psychological empowerment had a direct, positive and significant relationship with the organizational excellence of schools (0.0011). Distributive leadership through structural empowerment and psychological empowerment has an indirect, positive and significant relationship with the organizational excellence of schools; Structural empowerment due to psychological empowerment had an indirect, positive and significant relationship with the organizational excellence of schools (0.004).
Conclusion: According to the results of the present study, school principals and leaders should use distributive leadership strategies to transfer more power, authority and responsibility among teachers, to improve their psychological and structural capabilities, favorable conditions for cooperation and Provide the participation of as many teachers as possible for the growth and promotion of the school level in all dimensions and organizational excellence of the school.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributive leadership
  • Structural empowerment
  • Psychological Empowerment
  • Organizational excellence of schools
Abdullahzade S. (2017). Investigating the relationship between the components of distributive leadership with employee creativity, organizational silence and organizational capability (Buchan County Education Department), M.Sc. Thesis, Urmia University, Faculty of Literature and Humanities. [in Persian].
Abedzadeh M. (2016). The impact of structural empowerment on psychological empowerment (Evidence from:staff of rasht rasoule akram hospitals nurses). Master Thesis, Payam Noor Univercity, Department of management. [in Persian].
Aghavirdi B, Moghaddasi A, Sharifzadeh F. (2016). Factors affecting human resource empowerment for organizational excellence (Case study: Customs of the Islamic Republic of Iran). Journal of Human Resource Management, 6(3): 45-70. [in Persian].
Ahmadi H. (2013). Investigating the Relationship between Distributed Leadership and Organizational Performance of Government Primary School Teachers in Tehran. Master Thesis, University of Tehran. [in Persian].
AL-Abrrow H, Abdullah H, Atshan N. (2019). Effect of organisational integrity and leadership behaviour on organisational excellence: Mediator role of work engagement. International Journal of Organizational Analysis, 27(4): 972-985.
Al-Dhaafri H S, Alosani M S. (2020). Impact of total quality management, organisational excellence and entrepreneurial orientation on organisational performance: empirical evidence from the public sector in UAE. Benchmarking: An International Journal. 23(2): 1463-5771..
Alhefiti S, Ameen A, Bhaumik A. (2019). The impact of the leadership and strategy management on organizational excellence: moderating role of organizational culture. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 11(06): 748-759.
Amjadzabardast M, Gholami K, Nemati S. (2015). The effect of principled distributive leadership style on the effectiveness of schools through the motivation of teachers and their academic optimism in high schools in Sanandaj: Presenting a model. Research in School and Virtual Learning, 2(7): 7-26. [in Persian].
Ammarloo H. (2018). The impact of structural empowerment ,mediating role of psychological empowerment on organizational excellence (Studied case: Payesh Armaghan Yaran Company). Master Thesis, Payame Noor University of Rasht. [in Persian].
Amor A M, Vázquez J P A, Faíña J A. (2020). Transformational leadership and work engagement: Exploring the mediating role of structural empowerment. European Management Journal, 38(1): 169-178.
Azorín C, Harris A, Jones M. (2020). Taking a distributed perspective on leading professional learning networks. School Leadership & Management, 40(2-3): 111-127.
Bonyad Karizme, T, Rahimi Pordanjani T, Mohamadzadeh Ebrahimi A. (2016). The relationships between structural and psychological empowerment and job satisfaction among nurses. Hayat, 22(3): 201-215. [in Persian].
Brown C, MacGregor S, Flood J. (2020). Can models of distributed leadership be used to mobilise networked generated innovation in schools? A case study from England. Teaching and Teacher Education, 94: 103101.
Burks K. (2020). International School Leaders: Finding Success Through Distributed Leadership Practices. Kappa Delta Pi Record, 56(2): 52-54.
Bush T, Ng A Y. M. (2019). Distributed leadership and the Malaysia education blueprint. Journal of Educational Administration. 57(3): 279-295.
Dehghani poor F. (2018). Identifing the conditions for the establishment of distributed leadership in the primary schools in Mashhad, Iran. Master Thesis. Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Education and Psychology. [in Persian].
Elmore R F. (2000). Building a new structure for school leadership. Albert Shanker Institute. 1-36.
Fiah Y M A, Hamid A H A. (2020). Implementation of Distributive Leadership into Teacher Competency Empowerment and Job Satisfaction. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(6): 916–926.
Fu L, Liu Z, Liao S. (2018). Is distributed leadership a driving factor of innovation ambidexterity? An empirical study with mediating and moderating effects. Leadership & Organization Development Journal. 39(3): 388-405.
Ghanbari S, Ardalan M, Nasiri F, Karimi I. (2015). Explain role of mediator employee psychological empowerment in the relationship between effective management and organizational excellence. Organizational Culture Management, 13(2): 487-514. [in Persian].
Ghanbarinasrabadi A, Rashidi M, Taghsimi J. (2019). Development of a psychological capital Training Package (PCTP) based on Islamic values and Assessment of its traning effect on Organizational Exellence. Knowledge & Research in Applied Psychology, 20(1): 92-100. [in Persian].
Ghosh V, Bharadwaja M, Yadav S, Kabra G. (2019). Team-member exchange and innovative work behaviour. International Journal of Innovation Science, 11(3): 344-361.
González, E C. (2020). A Comparison of Demographic Profiles and Academic Outcomes of Charter Schools and Traditional Public Schools in Fresno, Kings, Madera, and Tulare Counties (Doctoral dissertation, California State University, Fresno).
Guerrero S, Chênevert D, Vandenberghe C, et al. (2018). Employees’ psychological em-powerment and performance: how customer feedback substitutes for leadership. Journal of Services Marketing, 32(7), 868-879.
Han X, Fang S, Xie L, Yang J. (2019). Service fairness and customer satisfaction. Journal of Contemporary Marketing Science.
Hasani R,  Nemati S. (2015). Preparing and practicing a Model to Investigate the Distributed Leadership Style of Principals and its Relationship with theempowerment of Human Resources at District Two of Sanandaj’s Secondary Schools. The Journal of Modern Thoughts in Education, 10(4): 47-31. [in Persian].
Herati M, Rahdarpour J, Ostovar M. (2019). The Impact of Psychological Empowerment on Organizational Excellence with the Mediating Role of Organizational Commitment in the Social Security Organization of Sistan Region, 2nd International Conference on Management, Educational, Social and Psychological Sciences, Tehran. [in Persian].
Huertas-Valdivia I, Braojos J, Lloréns-Montes F J. (2019). Counteracting workplace ostracism in hospitality with psychological empowerment. International Journal of Hospitality Management. 76(Part A): 240–251.
Jena L K, Bhattacharyya P, Pradhan S. (2019). Am I empowered through meaningful work? The moderating role of perceived flexibility in connecting meaningful work and psychological empowerment. IIMB Management Review, 31(3): 298-308.
Joo Y H. (2020). The effects of distributed leadership on teacher professionalism: The case of Korean middle schools. International Journal of Educational Research, 99, 101500.
Kordnaij A, Bakhshizadeh A, Fathullahi M. (2015). Investigate the Impact of Psychological Empowerment on Structural Empowerment of Employees (Case Study: Saipa Company). Organizational Behaviour Studies Quarterly, 4(3): 97-120. [in Persian].
La Rotta D, Pérez Rave J. (2017). A relevant literary space on the use of the European Foundation for Quality Management model: current state and challenges. Total Quality Management & Business Excellence, 28(13-14): 1447-1468.
Lasrado F. (2020). Let's get everyone involved! The effects of transformational leadership and organizational culture on organizational excellence. International Journal of Quality & Reliability Management, 2019-0349.
Liu P. (2020). Motivating teachers’ commitment to change through distributed leadership in Chinese urban primary schools. International Journal of Educational Management.
Liu Y, Werblow J. (2019). The operation of distributed leadership and the relationship with organizational commitment and job satisfaction of principals and teachers: A multi-level model and meta-analysis using the 2013 TALIS data. International Journal of Educational Research, 96: 41-55.
Malik M, Sarwar S, Orr S. (2021). Agile practices and performance: Examining the role of psychological empowerment. International Journal of Project Management, 39(1): 10-20.
Maltempi M G. (2019). Principals' Perceptions of the Barriers and Impediments to Distribute Leadership and Share Decision Making under an Era of Heightened Accountability: An Exploratory Study Using Q-Technique. Long Island University, CW Post Center.
Masomi Fard E. (2016). The relationship between distributed leadership and perceived organizational support the empowerment of women secondary school teachers in the city of Karaj ,94-95 years. Master Thesis, Shahid Rajaee Teacher Training University, Faculty of  Humanities. [in Persian].
Mohammad Davoodi A H, Hosseini T. (2014). Investigating the relationship between distributive leadership and teacher empowerment; Case Study. Journal of Human Resource Management, 3(10): 57-72. [in Persian].
Mokhber Yosefabad M, Rahmani Nojde H, Asadian A. (2019). The Impact of Strategic Alliance on Organizational Excellence with the Mediating Role of Knowledge Sharing Using Structural Equation Modeling (Case Study: Tabriz National Bank). Journal of Accounting and Management Vision, 2(16): 1-19. [in Persian].
Moradi B. (2016). The Relationship between Employee Improvement and Organizational Justice with Organizational Excellence, M.Sc. Thesis, Mohaghegh Ardabili University. [in Persian].
Morettini B W, Luet K M, Vernon-Dotson L J, et al. (2018). Developing Teacher Leaders Using a Distributed Leadership Model: Five Signature Features of a School–University Partnership. In Teacher Leadership in Professional Development Schools. Emerald Publishing Limited, 217-223.
Morsal B, Fahiminezhad A, Siavashi M, Ameriyan H. (2019). Prediction of organizational exellence in the ministry of sports and youth by staff structural and psychological empowerment. journal of motor and behavioral sciences, 2(1): 32-44. [in Persian].
Nasiri Valik Bani F, Ghanbari E. (2016). Analysis of the Relationship between Distributed Leadership Style and Organizational Effectiveness of High Schools in Hamadan. Journal of Educational Research. 2(31): 110-132. [in Persian].
Nawab A, Asad M M. (2020). Leadership practices of school principal through a distributed leadership lens: a case study of a secondary school in urban Pakistan. International Journal of Public Leadership.16(4): 411-422.
O'Brien J L. (2010). Structural empowerment, psychological empowerment and burnout in registered staff nurses working in outpatient dialysis centers (Doctoral dissertation, Rutgers University-Graduate School-Newark).
Safaei Shakib A, Abdul Maleki B, Hosseinzadeh S A A, Musivand M.  (2016). Effect of transformational leadership on organizational excellence with mediating role of staff structural and psychological empowerment. Organizational Behaviour Studies Quarterly, 4(16): 1-24. [in Persian].
Sedrine S B, Bouderbala A S, Hamdi M. (2020). Distributed leadership and organizational commitment: moderating role of confidence and affective climate. European Business Review.
Shavaran H, Taheri M, Baratian H. (2018). The relationship between spiritual intelligence and organizational excellence with the mediating role of organizational trust among principals. Jsa, 6(2): 143-162. [in Persian].
Sinha S, Hanuscin D L. (2017). Development of teacher leadership identity: A multiple case study. Teaching and Teacher Education, 63: 356-371.
Spreitzer G M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of management Journal, 38(5): 1442-1465.
Torshizi Faroji H, Zirak M, Momeni mahmouei H, Hoseinzade A. (2020). Designing a Distributed Leadership Model in Higher Education System Using the Data Base Method(Case Study: Ferdowsi University of Mashhad). Educational Development of Judishapur, 11(2): 241-250. [in Persian].
Yasini A, Abbasian A, Yasini T. (2013). The Effect of Principals’ Distributed Leadership Style on Teacher job Performance: Introducing a Model. Journal of New Approaches in Educational Administration, 4(13): 33-50. [in Persian].
Zand-e Karimi M, Parvaresh B, Farahbakhsh S, et al. (2019). The Relationship between Authentic Leadership and Organizational Indifference among Teachers: The Mediating Role of Psychological Empowerment. QJOE. 35(3): 147-168. [in Persian].
Zin Abady H, Mohammedy F. (2013). Consequences of school leadership distribution: A special look at teachers' organizational citizenship behavior. Journal of Research in Educational Systems, 7(22): 79-100. [in Persian].