دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

10.22034/ijes.2022.251571

چکیده

هدف: هدف این تحقیق ارائه الگوی پنهان سازی دانش با تاکید به طردشدگی درسازمان تامین اجتماعی استانهای شمال کشور بود.
روش: روش تحقیق آمیخته (کمی –کیفی ) و ابزار گردآوری در این تحقیق پرسشنامه ی برگرفته از نظر خبرگان (اساتید دانشگاهی و کارشناسان تامین اجتماعی ) بود. کل جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان تامین اجتماعی حدود ۱۲۸۹نفر بود ، که براساس فرمول کرجسی –مورگان 29۶ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد ند. برای شناسایی مولفه ها از روش دلفی فازی، برای میزان تاثیر متغیرهای تحقیق ازتحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار smart.PLS استفاده شد.
یافته ها: پس از شناسایی مؤلفه‌های پنهان سازی دانش و طردشدگی در سازمان تأمین اجتماعی و انجام مراحل تحقیق، روابط درونی بین متغیرها بیانگر این بود که طردشدگی محل کار متغیر مستقل (تأثیرگذار) و پنهان سازی دانش متغیر وابسته (تأثیرپذیر) بود؛ و در این مدل ضعیف بودن کار تیمی، بالا بودن میزان تنش شغلی و سطح انگیزش شغلی به ترتیب مؤثرترین شاخص‌های علی بود و عدم مشارکت، سازمانی، پیچیدگی دانش و منحصربه‌فرد بودن دانش در سازمان تأمین اجتماعی استان‌های شمال کشور به ترتیب مهم‌ترین شاخص‌های معلول بودند، درنهایت برای اعتبار و برازش مدل از شاخص اشتراک و افزونگی استفاده که مقادیر مثبت شاخص‌ها نشانگر کیفیت مناسب و اعتبار مدل بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد متغیرهای شناسایی شده طردشدگی محل کار بر پنهان سازی دانش تاثیر دارد. در سال های اخیر، انتقال و تعمیم دانش سازمانی در میان کارکنان که موجب هم افزایی کارکردی سازمان ها میشود، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge concealment pattern with emphasis on exclusion

نویسندگان [English]

  • Naser Kamalipour 1
  • Samareh Shojaei 2
  • Ruhollah Samiei 2
  • Fereydoon Azma 2

1

2

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to present a model of knowledge concealment with emphasis on exclusion in the Social Security Organization of the northern provinces of the country.
Methodology: The research method was mixed (quantitative-qualitative) and the collection tool in this research was a questionnaire taken from experts (university professors and social security experts). The total statistical population included managers and employees of social security about 1289 people, which according to the Krejcie-Morgan formula 296 people were selected as the sample size.
Findings: After identifying the components of knowledge concealment and exclusion in the Social Security Organization and conducting research , the internal relationships between the variables indicated that workplace exclusion was an independent (influential) variable and knowledge concealment was a dependent (influential) variable; In this model, weak teamwork, high job stress and job motivation were the most effective causal indicators, respectively, and lack of participation, organizational, knowledge complexity and unique knowledge in the Social Security Organization of the northern provinces were the most important indicators, respectively. Finally, for the validity and fit of the model, the subscription and redundancy index was used, and the positive values of the indicators indicated the appropriate quality and validity of the model.
Conclusion: The results showed that the identified variables of workplace exclusion have an effect on knowledge concealment. In recent years, the transfer and generalization of organizational knowledge among employees, which leads to the functional synergy of organizations, has become particularly important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Sharing
  • Knowledge Concealment
  • Rejection
  • Social Security Organization