دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد تمام، دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد تمام، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ijes.2021.542036.1185

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل  ارتقاء تعامل مدرسه و خانواده در پیشگیری از سوء رفتارهای اجتماعی نوجوانان بود.
روش شناسی: روش شناسی پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) و تحلیل مضمون کتب و مقالات مرتبط با موضوع بود. جامعه آماری 10 نفر از متخصصانی که در زمینه مدیریت آموزشی کار پژوهشی انجام داده و خبرگان و صاحب‌نظران و اساتید حوزه مدیریت آموزشی و علوم تربیتی در دانشگاه بودند، انتخاب و مصاحبه با آن‌ها انجام شد. روش نمونه گیری  به صورت هدفمند بود تجزیه وتحلیل داده های کیفی با استفاده از فرایند کدگذاری مبتنی بر طرح نظام مند راهبرد نظریه داده بنیاد کوربین و اشتراس ( 2008 )، انجام شد. بر اساس این طرح داده های مورد نیاز گردآوری و از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری گزینشی مقوله ها، زیر مقوله ها احصا شدند. نرم افزار  اجرای تحلیل MAXQDA 2018 بود .
یافته ها: پس از بررسی و مطابقت این کدها و حذف کدهای تکراری، کدهای مشترک تعیین و مقولات با پیشینه و مبانی نظری تطابق و مفاهیم مشترک بازنگری شدند. بعد از انجام عملیات کدگذاری باز، در مرحله کدگذاری محوری، مفاهیم (کدها) مشترک و مشابه ازنظر معنائی تعیین و طبقه بندی شدند. در نهایت مدل ارتقاء تعامل مدرسه و خانواده در پیشگیری از سوء رفتارهای اجتماعی نوجوانان توسط خبرگان اعتبار سنجی شد.
بحث و نتیجه گیری: مدل مورد نظر شامل شرایط علی: عامل ساختاری و عامل فرهنگی راهبردها: گسترش امکان مشارکت والدین، گسترش اخلاق حرفه‌ای، وضع قوانین و مقررات و فرهنگ سازی پیامدها :عوامل اجتماعی، عوامل آموزشی؛ زمینه‌ای: تجارب دانش‌آموزان، نقص مدیریتی، نقش تربیتی خانواده  و شرایط مداخله گرشامل : عدم همکاری با خانواده با مربیان، کمبود منابع مالی خانواده، کمبود نیرو متخصص می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Promoting School-Family Interaction in Preventing Adolescent Social Abuse: An Analysis of Dimensions and Components with a Qualitative Approach

نویسندگان [English]

  • Neda Mohseni 1
  • Mohammadali Hoseini 2
  • Nadergholi Ghorchiyan 3

1 PhD Student in Educational Management, Faculty of Management and Economics, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Full Professor, Faculty of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Full Professor, Department of Educational Management, Faculty of Management and Economics, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: In educational systems, educational and behavioral issues are important categories whose radius of conflict and influence go beyond the framework of formal education and cover the whole life. In this direction and in the field of behavioral issues, there are lifelong approaches that can be considered and investigated, which should not be hidden or sidelined by the authorities. One of these approaches is home-school interaction. According to the opinion of researchers, the first step of the education process is to establish a relationship. And the final step is to ensure the reliability of relationships and communications. Effective and strong communication between home and school and increasing parental participation is considered essential, and one of the consequences of improving the qualitative and quantitative level of school interaction is the prevention of social misbehavior of students (especially teenagers). Misbehaviors and communication-social challenges can affect social relationships in verbal and non-verbal interactions, play, understanding the goals and intentions of others, emotion regulation, learning skills and other dimensions and fuel wide behavioral problems. The aim of this study was to identify the factors that promote school-family interaction in the prevention of adolescent social abuse.
Methodology: The methodology of qualitative research was based on data theory (grounded theory) and content analysis of books and related articles.The statistical population consisted of 10 specialists who did research in the field of educational management and were experts, thinkers and professors in the field of educational management and educational sciences at the university, and were interviewed. The sampling method was purposive. Qualitative data analysis was performed using a coding process based on the systematic design of the data theory strategy of the Corbin and Strauss Foundation (2008). According to this plan, the required data were collected and counted by open coding, axial coding, selective coding of categories, and subcategories. The analysis software was MAXQDA 2018.
Findings: After reviewing and matching these codes and removing duplicate codes, common codes were determined and categories were reviewed with the background and theoretical foundations of matching and common concepts. After performing the open coding operation, in the axial coding stage, common and similar concepts (codes) were semantically determined and classified. Finally, the model of promoting school-family interaction in the prevention of adolescent social abuse was validated by experts.
Conclusion: The model includes causal conditions: structural factor and cultural factor Strategies: expanding the possibility of parental involvement, expanding professional ethics, setting rules and regulations and creating a culture of consequences: social factors, educational factors; Background: Students' experiences, managerial deficiencies, family educational role and intervention conditions include: Lack of cooperation with the family with educators, lack of family financial resources, lack of specialized staff. K
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • School Interaction
  • Social Abuse
  • Adolescents
Amighi Rudsari M, Sharifian Jazi F. (2018). Investigating the barriers of parents' interaction with teachers with emphasis on the position of teachers, parents and school management, the third scientific research conference on new approaches in the humanities of Iran, Ilam, Aso System Armon Research Institute.
Chen C Y C. (2019). Understanding school – family contact and academic and behavioral performance among adolescent students in Taiwan. International Journal of School & Educational Psychology, 7 (1): 42-55.
Cook S. C, Rao K, Collins L. (2017). Self-monitoring interventions for students with EBD: Applying UDL to a research-based practice. Beyond Behavior, 26 (1): 19-27.
Dargahi Sh, Et al. (2014). The role of parental supervision and companionship with delinquent peers in high-risk behaviors of single-parent adolescents under the supervision of the mother. Nasim Health Quarterly. 2 (4): 8-1.
Deslandes R, Barma S. (2016). Revisiting the Challenges Linked to Parenting and Home-School Relationships at the High School Level. Canadian Journal of Education, 39 (4), n4.
Fabiano G. A, Pyle K. (2019). Fathers and Their Role in Family-School Partnerships. In Ethnocultural Diversity and the Home-to-School Link (pp. 37-54). Springer, Cham.
Gohari Z, Jamshidi L,  Aminbidakhti A A. (2015). Identifying barriers to parental involvement in the affairs of primary schools in Semnan. Educational planning studies. 14 (7): 162-134.
Golestan A, Salemi Khameneh A, Zarghami E. (2018). Comparison of identity styles, self-efficacy and emotional intelligence in normal adolescents and adolescents with behavioral disorders. Empowering exceptional children. 9 (3): 109-99.
Hammond S I, Waugh W, Satlof-Bedrick E, Brownell C A. (2015). Prosocial Behavior during Childhood and Cultural Variations.
Mirkamali S M. (2018). Human relations in school. Tehran: Yastroon.
Mohammadi Sh, Bijani Mirza T, Hatami M. (2018). The Role of the Family, the School, and the Media in Crime Prevention with Emphasis on International Standards for Governing Commitment to Educate Individuals, Journal of Teaching Research. 6 (4): 258-238.
Piehler T F, Ausherbauer K, Gewirtz A, liske K. (2018). Improving child peer adjustment in military families through parent training: the mediational role of parental locus of control. The Journal of early adolescence, 38 (9): 1322-1343.
Qasemi Z, Maktabi G H, Haji Yakhchali. A. (2017). The relationship between family cohesion, academic support and academic resilience in relation to school and its components. Family Psychology. 4 (2): 102-89.
Radoi M. (2016). School-Family Partnership in The Prevention of Addictive Behavior In Adolescents. Annals of aletiinţifice ale Universităţii »Alexandru Ioan Cuza« din Iaşi. Sociology and Social Assistance, 9 (1): 34-44.
Rahdar M, Seidi M S, Rashidi A. (2020). Analysis of family leisure path to social growth by mediating the quality of parent-adolescent communication and the quality of communication with peers. Social Psychology Research. 10 (37): 44-29.
Ramdass M, Lewis T, Ramdass M, Lewis T. (2012). Towards a model for research on the effects of school organizational health factors on primary school performance in Trinidad & Tobago. International Journal of Educational Development, 32 (3): 482-492.
Safaei Movahed S, Bahadori B. (2018). Investigating the effect of school culture and family cultural capital on students' academic performance. Management and planning in educational systems. 11 (2): 158-127.
Schilling S, French B, Berkowitz S J, et al. (2017). Child – Adult Relationship Enhancement in Primary Care (PriCARE): A randomized trial of a parent training for child behavior problems. Academic pediatrics, 17 (1): 53-60.
Shafipour Z, et al. (2015). Parenting styles and its relationship with children's behavioral problems. Comprehensive nursing and midwifery. 25 (76): 56-49.
Shokohi Yekta M, Parand A. (2014). Behavioral disorders in children and adolescents. Tehran: Teymourzadeh.
Shukri N, et al. (2015). Correlation of high-risk behaviors in student adolescents with parenting styles. Health Promotion Management Quarterly. 5 (1): 82-73.
Smith T E, Sheridan S M, Kim E M, et al. (2020). The effects of family-school partnership interventions on academic and social-emotional functioning: A meta-analysis exploring what works for whom.
Strauss A, Corbin J (1997) Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (2nd edition). Sage Publications: London.
Weeden M, Wills H P, Kottwitz E, Kamps D. (2016). The effects of a class-wide behavior intervention for students with emotional and behavioral disorders. Behavioral Disorders, 42 (1):
Zakeri Kalat V. (2014). Interaction between family and school parents - dynamic and effective interaction. Third National Conference on Mental Health and Wellness.