دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
تدوین الگوی رقابت پذیری بانکهای ایران با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی

سید فرید میرنظامی؛ بهروز قاسمی؛ احمد ودادی؛ منصوره علیقلی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 38-50

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.243389

چکیده
   هدف: این مقاله با هدف شناسایی شاخص‌های رقابت‌پذیری با تاکید بر آموزش سرمایه های انسانی در صنعت بانکداری کشور انجام گرفت.روش شناسی: این پژوهش مبتنی بر فلسفه تجربه‌گرایانه و به روش قیاسی-استقرایی انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه‌ای و از منظر روش گردآوری داده‌ها، یک پژوهش‌های پیمایشی-مقطعی بود. جامعه آماری ...  بیشتر