دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
نقش واسطه ای پردازش هیجانی در رابطه بین نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه

فرشته کوسلی؛ جمال صادقی؛ حامد برجسته؛ آزاده کیاپور

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 266-276

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.533753.1111

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه‌ای پردازش هیجانی در رابطه بین نظریه ذهن با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوزبانه انجام شد.روش ‌شناسی: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر دوزبانه پایه نهم شهرستان ترکمن در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه پژوهش 280 نفر بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر