دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
تحلیل اجتماعی تمایل به مهاجرت دانشگاهیان : مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی تهران

راضیه فیروزی سوره؛ سید محمود نجاتی حسینی؛ یعقوب موسوی؛ مسعود امیر مظاهری

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 132-143

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43781

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به برون­کوچی دانشجویان شاغل در سطح تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران انجام گرفت. روش: روش این پژوهش پیمایشی بوده و جامعه­آماری (N)­آن نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1398 است. جمعیت نمونه  (n)­نیز  300 آزمودنی ...  بیشتر