دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
رابطه بین ابعاد شخصیتی، جهت گیری مذهبی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان متاهل دانشگاههای شهر تهران

مهرانگیز شعاع کاظمی؛ معصومه فتحعلی زاده

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 85-106

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف رابطه بین ابعاد شخصیتی، جهت گیری مذهبی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان  متاهل زن دانشگاههای شهر تهران صورت پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود.  نمونه  آماری شامل 300 دانشجوی زن متاهل که در مقاطع مختلف  تحصیلی مشغول به تحصیل بودند و چند سالی از زندگی مشترک آنان می گذشت. نمونه گیری به روش هدفمند و تصادفی ...  بیشتر