دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
رابطه بین خود قضاوتی با عزت نفس جنسی با نقش واسطه ای نشخوار خشم در زنان مبتلا به دیابت نوع A تهران

علیرضا ختائی؛ سید آرش تقوی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 160-171

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43758

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه­ بین خودقضاوتی با عزت نفس جنسی با نقش واسطه­ای نشخوار خشم در زنان مبتلا به دیابت نوعA  تهران در سال 1396 انجام گرفت. روش : روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و  از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان مبتلا به دیابت نوع A مراجعه کننده به کلینیک انجمن دیابت شهر تهران بودند. تعداد ...  بیشتر