دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
تحلیل اجتماعی تمایل به مهاجرت دانشگاهیان : مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی تهران

راضیه فیروزی سوره؛ سید محمود نجاتی حسینی؛ یعقوب موسوی؛ مسعود امیر مظاهری

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 132-143

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43781

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به برون­کوچی دانشجویان شاغل در سطح تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران انجام گرفت. روش: روش این پژوهش پیمایشی بوده و جامعه­آماری (N)­آن نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1398 است. جمعیت نمونه  (n)­نیز  300 آزمودنی ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناختی اولویت های تربیت شهروند مطلوب در اسناد رسمی و واقعیت اجتماعی مدرسه

ناصر کمالپورخوب؛ سیدضیاء هاشمی؛ سیدمحمود نجاتی حسینی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 169-179

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242022

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت­بندی مؤلفه­های شهروندی مطلوب از نظر نظام رسمی جمهوری اسلامی و میان دانش­آموزان انجام گرفت.روش: روش مطالعه این پژوهش کمی-کیفی بود که برمبنای آن نخست با مرور اسناد رسمی(قانون اساسی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) با منطق روش تحلیل محتوای کیفی، مؤلفه­های تربیت شهروندی مطلوب مدنظر نظام جمهوری ...  بیشتر