دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
نقش مدیریت راهبردی منابع انسانی در چابک سازی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

زینت هادیان؛ سیده زهرا هادیان

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 368-379

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.699946

چکیده
  هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش مدیریت راهبردی منابع انسانی در چابک سازی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه مطالعات توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بودند که تعداد آنها در دوره ...  بیشتر