دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

2 استادیار روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی­های روان سنجی مقیاس خودتفسیری، شامل بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی، به منظورآماده سازی آزمون برای پژوهش­های روانشناختی و جامعه شناختی انجام شد.
روش:  روش پژوهش حاضر از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمـامی دانش آموزان دختـر و پسـر در رشته های ریاضی- فیزیک و علوم تجربی در پایه های دوم و سوم متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی 97-96 بود؛ نمونه پژوهش شامل 400 دانش آموز (148پسر و 252 دختر) دوره ی متوسطه در رشته های ریاضی – فیزیک و تجربی بود که با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند و با مقیاس خودتفسیری ( هاردین، لئونگ و باگوت، 2004) مورد آزمون قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار R، لیزرل (نسخه 80/8) و SPSS (نسخه 23) در سطح معناداری 0.05 انجام ‌شد.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد در تحلیل عاملی تاییدی، ساختار مقیاس برازش قابل قبولی با داده ها دارد و شاخص­های نیکویی برازش، مدل را تایید می­کنند. پایایی مقیاس با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی در مورد گروه نمونه محاسبه و تایید شد. به گونه کلی یافته های تحلیل عاملی تقریبا مشابه تحقیقات انجام گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب روایی و پایایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود (P < /span><0.005).
نتیجه گیری: طبق یافته های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که این مقیاس در جامعه دانش­آموزان ایرانی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می‌توان جهت سنجش سطوح خودتفسیری از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

نوروزی، حسین؛ مهذبی، مهدی و اسفندیاری، فاطمه. (1393). بررسی خود تفسیری بر رفتار شکایت آمیزمصرف کنندگان، ویژه نامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی، ص 176-157.
Anderson, J. (2011). Editorial. Psychological Review, 118(1): 1-2.
Christopher M S, Norris P, D’Souza J B, Tiernan K A. (2012). A test of the multidimensionality of the Self-Construal Scale in Thailand and the United States. Journal of Cross-Cultural Psychology, 43(5): 758-773.
Cross S E, Hardin E E, Gercek-Swing B. (2011). The what, how, why, and where of self-construal. Personality and Social Psychology Review, 15: 142–179.
Devine P G, Brodish A B. (2003). Modern classics in social psychology. Psychological Inquiry, 14(3): 196-202.
Garner K. (2015). Modeling The Effects Of Social Support Visibility On Psychological Well-Being: Examining The Role Of Self-Construal. The Faculty Of The Department Of Psychology, University Of Houston.
Gibas D, Giraud T, Le Conte J, Rubens L, et al. (2016). Attempt to validate the Self-Construal Scale in French: Systematic approach and model limitation. Rev. Eur. Psychol. Appl.
Hardin E E, Leong F T L, Bhagwat A. (2004). Factor structure of the Self-Construal Scale:  Implications for the multi-dimensionality of self-construal. Journal of Cross-Cultural Psychology, 35, 327-345.
Kam C, Zhou X, Zhang X, Yee ho m. (2012). Examining the dimensionality of self-construal's and individualistic–collectivistic values with random intercept item factor analysis. Personality and Individual Differences, 53(2012): 727–733.
Kitayama S, King A, Tompson S, Huff S, et al. (2014). The Dopamine Receptor Gene (DRD4)
Moderates Cultural Difference in Independent versus Interdependent Social Orientation. Psychological Science, 25(6): 1169–1177.
Levine R, Lapinsky K, Wook lee D. (2003). The (In) validity of Self-Construal Scales Revisited. Human Communication Research, 29(2): 291–308.
Li Y I, Hazler R J, Trusty J. (2017). Relational self?construal as a moderator of social support in  career decision making. The Career Development Quarterly, 65(1): 44-56.
Lu L, Gilmour R. (2006). Developing a new measure of independent and interdependent views of the self. Journal of research in personality. 41 (2007) 249–257
Markus H R, Kitayama S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98: 224-253.
Markus H R, Kitayama S. (1994). A collective fear of the collective: Implications for selves and theories of selves. Psychological Review, 98: 224-253.
Miramontes L G. (2011) The Structure And Measurement Of Self-Construals: A Crosscultural Study Of The Self-Construal Scale. Washington State University
Rule N O. (2014). Cultural Neuroscience: A Historical Introduction and Overview. Online Readings in Psychology and Culture, 9(2).
Singelis T M. (1994). The measurement of independent and interdependent self-construal. Personality and Social Psychology Bulletin, 20: 580-591.
Voyer Benjamin G, Franks B. (2014) toward a better understanding of self-construal theory: an agency view of the processes of self-construal. Review of General Psychology, 18 (2): 101-114.