ویژگی های روان سنجی مقیاس خودتفسیری : ساختار عاملی، پایایی و روایی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

2 دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی­های روان سنجی مقیاس خودتفسیری، شامل بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی، به منظورآماده سازی آزمون برای پژوهش­های روانشناختی و جامعه شناختی انجام شد.
روش:  روش پژوهش حاضر از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمـامی دانش آموزان دختـر و پسـر در رشته های ریاضی- فیزیک و علوم تجربی در پایه های دوم و سوم متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی 97-96 بود؛ نمونه پژوهش شامل 400 دانش آموز (148پسر و 252 دختر) دوره ی متوسطه در رشته های ریاضی – فیزیک و تجربی بود که با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند و با مقیاس خودتفسیری ( هاردین، لئونگ و باگوت، 2004) مورد آزمون قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار R، لیزرل (نسخه 80/8) و SPSS (نسخه 23) در سطح معناداری 0.05 انجام ‌شد.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد در تحلیل عاملی تاییدی، ساختار مقیاس برازش قابل قبولی با داده ها دارد و شاخص­های نیکویی برازش، مدل را تایید می­کنند. پایایی مقیاس با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی در مورد گروه نمونه محاسبه و تایید شد. به گونه کلی یافته های تحلیل عاملی تقریبا مشابه تحقیقات انجام گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب روایی و پایایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود (P < /span><0.005).
نتیجه گیری: طبق یافته های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که این مقیاس در جامعه دانش­آموزان ایرانی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می‌توان جهت سنجش سطوح خودتفسیری از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها