شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم انجام شد.
روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان مدیریت استعداد شهر تهران در سال 1400- 1399 بودند که از میان آنان طبق اصل اشباع نظری 16 نفر با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که روایی آن با روش مثلث‌سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب کاپای کوهن 62/0 بدست آمد. داده‌ها با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم‌افزار  MAXQDA 2020 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که عوامل موثر بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم شامل 17 مفهوم، 6 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی بود. مقوله‌های اصلی شامل ساختار مدرسه (با دو مقوله فرعی سیستم پاداش‌دهی و قدردانی از تلاش‌های معلمان و شرایط استخدامی و اصول اخلاقی در فرایند آن)، مأموریت و چشم‌انداز شفاف مدرسه (با دو مقوله فرعی تدوین برنامه استراتژیک و تدوین مشخص اهداف، رسالت‌ها، ارزش‌ها و چشم‌اندازها) و قوانین، مقررات و سیاست‌گذاری‌ها (با دو مقوله فرعی انعطاف‌پذیری در فرایندهای انتخاب و جذب معلمان مستعد و برداشتن محدودیت‌های ادامه تحصیل معلمان) بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به عوامل موثر شناسایی‌شده بر مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه دوم، برنامه‌ریزی جهت ارتقای مدیریت استعداد آنان ضروری است که آن از طریق بهبود عوامل شناسایی‌شده محقق می‌شود.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


Aghaei AA, Bahrololoum H, Andam R. (2020). Designing and explaining the talent management process model of physical education teachers. Sport Management Studies, 12(59): 177-206.
Ahmadi H, Zahed Babolan A, Moradi M, Khaleghkhah A. (2019). Designing a model of talent management for secondary school teachers. Journal of New Approaches in Educational Administration, 10(1): 243-266.
Anlesinya A, Amponsah-Tawiah K. (2020). Towards a responsible talent management model. European Journal of Training and Development, 44(2-3): 279-303.
Crane B, HartwellCJ. (2019). Global talent management: A life cycle view of the interaction between human and social capital. Journal of World Business, 54(2): 82-92.
Darouian S, Mirsepasi N, Daneshfard K. (2019). Pathology and design of optimal talent management model among teachers of Islamic Azad University. Management Researches in Iran, 23(3): 28-52.
Divekar R, Raman R. (2020). Talent Management in Academia -- The Indian Business School Scenario.International Journal of Higher Education, 9(2): 184-192.
Gandy R, Harrison P, Gold J. (2018). Talent management in higher education: Is turnover relevant? European Journal of Training and Development, 42(9): 597-610.
King KA, Vaiman V. (2019). Enabling effective talent management through a macro-contingent approach: A framework for research and practice. BRQ Business Research Quarterly, 22(3): 194-206.
Krishnan TN, Scullion H. (2017). Talent management and dynamic view of talent in small and medium enterprises.Human Resource Management Review, 27(3): 431-441.
Mohamed Jais IR, Yahaya N, Ghani EK. (2021). Talent management in higher education institutions: Developing leadership competencies. Journal of Education and e-Learning Research, 8(1): 8-15.
Paisey C, Paisey NJ. (2018). Talent management in academia: The effect of discipline and context on recruitment. Studies in Higher Education, 43(7): 1196-1214.
Rajabipoor Meybodi A, Mohammadi M. (2020). Designing an integrated model of talent Management through thematic analysis. Journal of Human Resource Studies, 10(3): 79-104.
Saling KC, Do MD. (2020). Leveraging people analytics for an adaptive complex talent management system. ProcediaComputer Science, 168: 105-111.
Shoghi B, Mohammadi Moghadam Y. (2017). Measurement of factors affecting talent management in police training centers. Police Management Studies Quarterly, 12(4): 587-610.
Sparrow P. (2019). A historical analysis of critiques in the talent management debate. BRQ Business Research Quarterly, 22(3): 160-170.
Tabancali E, Simsek GG, Kourmaz M. (2017). Talent management in educational organizations: A scale development study. European Journal of Education Studies, 3(10): 404-424.
Tran H, Smith D. (2021). Talent-centered education leadership: Using the employee experience to improve teacher-school relations. Journal of Cases in Educational Leadership, 24(1): 42-54.
Van Zyl ES, Mathafena RB, Ras J. (2017). The development of a talent management framework for the private sector. SA Journal of Human Resource Management, 15: 1-19.
Yaghobi Hasankala F, Aliesmaili A, Fallah V. (2019). Talent management model for faculty members of Islamic Azad University of Mazandaran province. Educational Development of Jundishapur, 10(4): 385-394.
Zamanifard Z, Darayi M, Farahbakhsh S. (2020). Designing a model for teacher talent management in the education system. Journal of Research in Educational Systems, 14(Special Issue): 311-321.