بررسی اثربخشی بسته آموزشی مهارت ‌های یادگیری خودتنظیمی بر کاهش تعلل ورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های یادگیری خودتنظیمی بر کاهش تعلل ورزی دانشجو معلمان پردیس های دانشگاه فرهنگیان شهر تهران انجام شد.
روششناسی: روش پژوهش نیمه آزمایشی، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. برای انجام پژوهش، از بین تمامی دانشجو معلمان پردیس­های دانشگاه فرهنگیان استان تهران که در سال تحصیلی  1398-99 در پردیس­ها این دانشگاه مشغول تحصیل بودند؛  با استفاده از روش خوشه­ای چند مرحله­ای، بعد از غربالگری دانشجو معلمان دارای تعلل وری بالا و پایین، تعداد30 نفر گزینش و از طریق روش تصادفی ساده به دو گروه 15 نفری دردو گروه آزمایشی و گروه کنترل قرار گرفتند. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ تعلل ورزیسالامون و راتبلوم (1984) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با بهره­گیری از شاخصه آماری توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و به منظور پاسخگویی به فرضیه­های تحقیق از آزمون­های آمار استنباطی شامل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) انجام گرفت.
یافته­ها: نتایج «تحلیل کوورایانس» نشان داد؛ آموزش مهارت های یادگیری خودتنظیمی تاثیر معنی­داری بر کاهش تعلل­ورزی دارد. همچنین میانگین نمره تعلل­ورزی درفعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی دانشجو معلمان در گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون به ترتیب برابر با (53/28)، (80/23) و (40/37) بود و در مرحله پس­آزمون مقدار آن به ترتیب (33/15)، (26/14) و(86/25) رسیده است، یعنی الگوی آموزشی مهارت های یادگیری خودتنظیمی تاثیر معنی­داری بر کاهش تعلل­ورزی در فعالیت­های آموزشی مستمر و پایانی پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی دانشجو معلمان پردیس های دانشگاه فرهنگیان شهر تهران داشته است.
بحث و نتیجه­گیری: داده های پژوهش حاضر نشان داد، با بکارگیری و آموزش خودتنظیمی می­توان تعلل­ورزی دانشجومعلمان را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها