واکاوی و رتبه بندی مولفه های شایستگی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک AHP

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت،واحد تهران غرب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دکتری گروه مدیریت آموزشی، ،واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ، رتبه بندی و ارزیابی مؤلفه­های شایستگی مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بود.
روش:  پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی  و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها ، از نوع آمیخته (اکتشافی) بود. جامعه پژوهش حاضر عبارت بودند از کلیه مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال تحصیلی 98-97 بودند که 201 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند . برای تدوین مؤلفه­ها از بررسی اسناد و مدارک و همچنین مصاحبه نیمه­ساختارمند به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جهت تحلیل یافته­ها از روش تحلیل محتوا به شیوه مقوله­بندی استفاده گردید. همچنین جهت شناسایی جامع مؤلفه­های اصلی و فرعی شایستگی مدیران گروه­های آموزشی، 48 واحد مطالعاتی در زمینه مؤلفه­های شایستگی مدیران به صورت تصادفی در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت و همچنین مصاحبه به صورت نیمه­ساختارمند با 10 نفر از خبرگان حوزه شایستگی و مدیران گروه­های آموزشی صورت گرفت که به صورت هدفمند انتخاب شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که شایستگی­های مدیران گروه­های آموزشی شامل سه بخش اصلی شایستگی­های مدیریتی، اجتماعی و فردی و 9 مؤلفه اصلی ادراکی، رهبری، تصمیم­گیری، اجرایی، ارتباطی، کار تیمی، مدیریت افراد، ویژگی­های شخصیتی و ویژگی­های اخلاقی می­باشند. رتبه بندی و تعیین میزان اهمیت هر مولفه و زیر مولفه  از روش AHP < /span> استفاده شد. ضرایب رتبه ی مؤلفه­ها به ترتیب رتبه به صورت: شایستگی­های مدیریتی (رهبری، 388/0؛ ادراکی، 268/0؛ اجرایی، 210/0 و تصمیم­گیری، 134/0)، شایستگی­های اجتماعی (مدیریت افراد، 445/0؛ ارتباطی، 294/0 و کار تیمی، 261/0)، و شایستگی­های فردی (ویژگی­های شخصیتی، 703/0 و ویژگی­های اخلاقی، 297/0) مشخص شد. همچنین با روش دیمتل معیارهای شایستگی مدیریتی و شایستگی اجتماعی مولفه های تاثیرگذار و شایستگی فردی معیار تاثیرپذیر است.
نتیجه گیری: تلاش برای انجام کار با همکاری دیگران به جای انجام کار به صورت رقابت­گونه؛ ایجاد انسجام بین اعضای گروه آموزشی  پذیرش مسئولیت رشد و تعالی افراد گروه و حمایت همه­جانبه از آن­ها؛ ایجاد محیطی امن و قابل قبول برای همکاری با اعضای گروه آموزشی؛ در دسترس بودن برای اعضای گروه آموزشی نمونه ای از شایستگی های لازم مدیران هستند.

کلیدواژه‌ها


اسدی فر، رؤیا؛ خائف الهی، احمد علی؛ رضاییان علی. (1390). مدل شایستگی مدیران دولتی ایران (بر اساس صحیفه امام (ره))، رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد. نشریه مدیریت دولتی، 3(8): 75-92.
آذر، عادل؛ فرجی، حجت. (1387). علم مدیریت فازی، نشر کتاب مهربان نشر،1387.
توماچ، یحیی. (1391). تدوین مدل فرایندی شایستگی­های مدیران منابع انسانی بخش دولتی با تأکید بر سیاست­های کلی نظام اداری. پایان­نامه دکتری، رشته مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
جوانمردی، محمد؛ زنجیرچی، محمود؛ اولیا، محمد صالح. (1389). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، شناسایی تواناسازهای چابکی و بررسی ارتباط آنها با توانمندی و پیش بینی سطح چابکی با رویکرد شبکه عصبی.
چیت­ساز، احسان؛ ذوالفقارزاده، محمد مهدی و غیاثی ندوشن، سعید (1391). تدوین الگوی محوری شایستگی­های مدیران فرهنگی – اجتماعی دانشگاه­ها در ایران اسلامی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 2(1): 2.
درگاهی، حسین؛ علی پور فلاح پسند، محمد حسن؛ حیدری قره‌بلاغ، هادی. (1389). "ارائه مدل شایستگی در توسعه منابع انسانی مطالعه موردی شایستگی مدیران فرهنگسرای های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران "، نشریه راهبرد یاس. 6(23): 113- 92.
رضایت، غلامحسین. (1390). طراحی الگوی شایستگی­های رؤسای دانشگاه­های دولتی ایران. رساله اخذ درجه دکتری در رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
کرمی، مرتضی؛ صالحی مسلم. (1388). توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی. رویکردی نوین در آموزش و توسعه مدیران. تهران: انتشارات آییژ.
محمودی، امیرحسین؛ عابدی، اکرم؛ حیدری، یونس. (1391). بررسی شایستگی­های حرفه­ای مدیران گروه­های آموزشی. نشریه مدیریت، فرایند مدیریت و توسعه. 25(79): 69-93.
Abbas Kasani H. (2017). Future teacher; change in roles and tasks in the digital environments based on the Connectivism theory. Technology of Education Journal (TEJ), 11(2): 161-170.
Brinckmann J. (2007). Competency of Top Management Teams and Success of New Technology-Based Firms Frankfurt: Deutscher Uniuersitiats- Verlag.
Cochran G R. (2009). Ohio State University Extention Competency Study: Developing a Competency Model for a 21ST Century Extension Organization. Dissertation for Degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University.
Dang R. (1999). ‘‘Knowledge management, response ability and the agile enterprise’’, Journal of Knowledge Management, 3(1): 1-17.
Edwards A. (2009). Competency modeling as an antecedent for effective Leadership development and succession Planing within the public social services environment, 1346. Dissertation for Degree of doctor of Philosophy in the Benedictine University.
Goldman E, Scott A R. (2016) "Competency models for assessing strategic.
Jamshidi M H. (2012). Essential competencies for supervisor of oil and gas industrial companies.
Trollor J N, Claire E, Janelle W, Roderick Mc. (2017)."Development and dissemination of a core competency framework", The Journal of Mental Health Training, Education and Practice.
Khoshouei M S, Oreyzi H R, Nori A. (2013). The Eight Managerial Competencies: Essential Competency for Twenty first Century Managers. Iranian Journal of Management Studies (IJMS). 6(2): 131-152. 
Monica H. (2010). Developing a core competency model of innovative culinary development. International Journal of Hospitality management. 29(4): 582-590.
Mumford M D, Todd Erin M, Higgs C H, McIntosh T. (2016). Cognitive skills and leadership performance: The nine critical skills. journal homepage.
Solomon O, Srinath P, Babatunde J P, Damilola E. (2017). " Professional competency-based analysis of continuing tensions between education and training in higher education ", Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 7(1): 29-38.