بررسی وضعیت موجود آموزش بهداشت روانی در برنامه های درسی دوره متوسطه اول

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 استاد یار برنامه ریزی درسی، واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 استاد تکنولوژی آموزشی ، واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناس بررسی وضعیت موجود آموزش بهداشت روانی در برنامه های درسی دوره متوسطه اول بود.
روش شناسی: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، کیفی از نوع اکتشافی و برحسب زمان گرداوری داده، توصیفی بود. در این پژوهش گردآوری داده‌ها با روش کتابخانه­ای و از روش تحلیل محتوا برای بررسی وضعیت موجود محتوای کتب درسی هدیه های آسمانی، علوم تجربی و تفکر و سبک زندگی در چهار بعد بهداشت روان یعنی سلامت جسمی و رفتاری، اضطراب و روحیات فردی، کنش ورزی اجتماعی، افسردگی و ناامیدی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه درسی دوره متوسطه اول از نظر آموزش بهداشت روان در دروس مورد بررسی وضعیت مناسبی نداشت.
نتیجه گیری: بهداشت روانی برابر با سلامت بدنی، روانی، اجتماعی، خشنودی و شاد زیستن می باشد که در آن دانش آموزان قادرند توانایی های خود را شکوفا ساخته، با فشار های روانی روزمره مواجه شده و بر آنها فایق شوند.

کلیدواژه‌ها