دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی،واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ،بابل،ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بابل،دانشگاه آزاد اسلامی ،بابل، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد، مؤلفه ها، شاخص های فضیلت سازمانی دانشگاه و ارائه بود.
روش شناسی:  این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی _ پیمایشی با راهبرد آمیخته بود. جامعه آماری در مرحله  کیفی خبرگان اعضای هیأت علمی دانشگاهها بودند. نمونه ی آماری در مرحله کیفی به تعداد 20 نفر از خبرگان؛ نحوه ی و روش نمونه گیری به  صورت گلوله برفی و بر اساس نگارش مقالات کیفی در حوزه مربوطه بوده. جامعه آماری در مرحله کمی، اعضای هیأت علمی دانشگاههای استان مازندران بودند این تعداد  براساس مستندات دبیرخانه هر دانشگاه درسال 1397-1398 مجموعاً 2940 نفر بود. برآورد حجم نمونه دراین مرحله براساس فرمول کوکران 334 نفر و شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای براساس تعداد اعضای هیأت علمی در هر واحد دانشگاهی بود. داده های جمع آوری شده  از طریق نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته ها:  نتایج نشان داد که در تبیین پیش بینی کنندگی فضیلت سازمانی، متغیر توسعه فناورانه در تبیین فضیلت سازمانی، برابر با 58/0، متغیر تجاری سازی فناورانه در تبیین فضیلت سازمانی، برابر با 63/0و تمامی شاخص­های برازندگی در حد قابل قبول و مناسب قرار داشتند.
نتیجه گیری: عوامل رهبری، فرهنگ ، ساختارسازمانی، منابع انسانی، توسعه فناورانه، تجاری سازی فناورانه از ابعاد فضیلت سازمانی در دانشگاه ها می باشند و در تبیین فضیلت سازمانی مؤثرند.
 

کلیدواژه‌ها

امراللهی ناهید. (1396). فضیلت سازمانی.  بهورزی سازمان. http://bir041.ir/post.html 
میرغفوری سید حبیب اله، عطائی قراچه مسعود، گنجی اشکذری، مصطفی وعالی آرزو. (1396). (بررسی رابطه میان بهروزی روان شناختی  و وفاداری کارکنان با  تأکید بر نقش فضیلت سازمانی(مورد مطالعه:بانک کشاورزی استان یزد))، مدیریت فرهنگ سازمانی،دوره ،15(3): 647-666.
نجف بیگی رضا، موسی خانی مرتضی، دانشفرد کرم الله، دلاور علی، همراهی مهرداد. (1393). (طراحی الگوی مطلوب جهت ارتقاء فضیلت سازمانی در سازمان های دولتی ایران)،پژوهش های مدیریت عمومی، 7(24): 47-66.
Bagozzi R P. (2003). “Positive and negative emotions in organizations” in Cameron, K.S., Dutton,J.E.,Quinn, R.E. (eds), Positive Organizational Scholarship, 176-193, San Francisco, Berrett-Koehler.
Cameron K S, Bright D, Caza A. (2004). Exploring the Relationships Between Organizational Virtuousness and  Performane. American Behavior Scientist, 47(6): 766-790.
Cameron K. (2010). Five keys to Flourshing in Traying Times,Lead Lead, 55, 45-51.
Chun R. (2005). Ethical Character and virtue of Organization: An Empirical Assessment and Strategic Implications. Journal of Business Ethics, 57(3): 269-284.
Lelos M J, Dowd E, Dunnett S B. (2012) Nigral grafts in animal models of Parkinson's disease. Is recovery beyond motor function possible? Prog. Brain Res, 200: 113–142.
Manz CC، Cameron KS، Manz KP، Marx RD, Neal J. (2008). The virtuous organization: insights from some of the world leading management thinkers. USA: World Scientific Publishing Company.
O'MaraShimek M, Guillén M, Bañón Gomis A J. (2015). Approaching virtuousness through organizational ethical quality: toward a moral corporate social responsibility. Business Ethics: A European Review, 24(S2), 144-155.
Rego A, Ribeiro N, Cunha P M E, Jesuino J C. (2011). How happiness mediates the organizational virtuousness and affective commitment relationship. Journal of Business Research, 64(5): 524- 532.
Riberio N, Rego A. (2009), "Does Perceived Organizational Virtuousness Explain Organizational Citizenship Behaviors?", World Academy of Science, Engineering and Technology, 30: 1406- 1413.