دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
بررسی دانش، نگرش و رفتارمالی در سوادمالی دانشجویان

علی هراتیان؛ محمد پیری

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 56-67

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43765

چکیده
  هدف: تصمیمات مالی اتخاذشده توسط دانشجویان دردوره دانشجویی تاثیر بسیاری بر وضعیت مالی آنها پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه دارد. همچنین موقعیت مالی دانشجویان در دانشگاه می تواند عملکرد دانشگاهی آنها را تحت تاثیر قرار داده و بر توانایی آنها برای تکمیل دوره دانشگاهی اثرگذار باشد. این پژوهش درپی بررسی دانش، نگرش و رفتارمالی در سوادمالی ...  بیشتر

رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و اداری دانشگاه

محمد پیری؛ علی هراتیان؛ سعید کیانپور

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 214-230

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43702

چکیده
  هدف: ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات دانشگاهی از اهمیت خاصی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و مالی و پشتیبانی دانشگاه انجام شده است. روش: روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی از نوع مقطعی بود. نمونه آماری این پژوهش را 419 دانشجوی دانشگاه ملایر تشکیل دادند که ...  بیشتر