بررسی دانش، نگرش و رفتارمالی در سوادمالی دانشجویان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

چکیده

هدف: تصمیمات مالی اتخاذشده توسط دانشجویان دردوره دانشجویی تاثیر بسیاری بر وضعیت مالی آنها پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه دارد. همچنین موقعیت مالی دانشجویان در دانشگاه می تواند عملکرد دانشگاهی آنها را تحت تاثیر قرار داده و بر توانایی آنها برای تکمیل دوره دانشگاهی اثرگذار باشد. این پژوهش درپی بررسی دانش، نگرش و رفتارمالی در سوادمالی دانشجویان بود.
روش: این پژوهش  از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه ملایر در سه مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری در سال تحصیلی 1397-98 بودند که تعداد 415 نمونه از ایشان به روش طبقه­بندی مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه­و­تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss در سطح معناداری 05/0 با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لجستیک، یو من ویتنی و کروسکال­والیس انجام شد.
یافته­ها:  نتایج نشان­داد بین دانش با نگرش­مالی و نگرش با رفتارمالی همبستگی مثبتی برقرار بود و این ابعاد اثر مستقیمی بر سطح سوادمالی دانشجویان دارند و دراین میان رفتارمالی بیشترین سهم اثر گذاری را به خود اختصاص داد. همچنین اثرگذاری جنسیت به عنوان عامل تمایز در سطح سوادمالی و در ابعاد دانش و رفتارمالی دانشجویان تایید گردید (001/0>P < /span>).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج بین دانش و نگرش و همچنین نگرش و رفتار همبستگی مثبتی وجود دارد اما بین دانش و رفتارمالی هیچگونه همبستگی و ارتباطی مشاهده نگردید. این نتایج بیان می کند که صرف کسب دانش مالی نمی تواند منجر به بهبود رفتارمالی دانشجویان گردد.

کلیدواژه‌ها


Baumann, S. L. (2010). Balancing Life as a Nurse in Iran. Nursing Science Quarterly, 23(2), 164–165. https://doi.org/10.1177/0894318410362542. Chen H, Volpe R P. (2005). “Financial Literacy, Education, and Services in the Workplace”, A Journal of Applied Topics in Business and Economics. Godwin D. (1994). Antecedents adn consequences of newlyweds's cash flow managment. Financial counseling and planning, 5: 89-115. Jeanne M H, Sondra G B, Hilgert M. (2003). “Patterns of Financial Behaviors: Implications for Community Educators and Policy Makers”. Federal Reserve System Community Affairs Research Conference. Maddox W, Todd Bradley C, Love Brian D, Glass J. (2002). “When More is Less: Feedback E¤ects in Perceptual Category Learning”. Cognition, 108 (2): 578- 589. Mahdzan N S, Tabiani S. (2013), „The Impact of Financial Literacy on Individual Saving: an Exploratory Study in the Malaysian Context”, Transformations in Business & Economics, 12(1): 41-55. Maobao D, Qengxia Q, Wenjin X. (2011). Construction of enterprises, financial knowledge management system (EFKMS). Procedia Environmental Sciences 11: 1240-1244. Moore D. (2003). Survey of financial literacy in washington state: knowledge, behavior, attitudes, and experiences. Washington: Washington state university. Opletalva A. (2014). “ Financial education and financial literacy in the Czech eduction system” , social and Behavioral Sciences: 1176-1184. Parrotta J, Johnson P. (1998). The impact of financial attitudes and knowledge on financial management and satisfaction of recently married individuals. Financial Counseling and Planning, 9(2): 12-23. Potrich A C, Vieira K M, Coronel D A, Filho R B. (2015). “Journal of Behaviore and Experimental Finance”. : 1-12. Sabri M F, Maurice mac Donald T , ltira – JariuhMasud K. (2010). “Credit Card Ownership among American High School Seniors”, Journal of Family and Economic Issues, 31:151-160. Shockey S S. (2002). “Low wealth adults financial literacy. Money management ehavior and associates factors, including critical thinking”. The Ohio State University :740. Subarna Bir J B R. (2014) Knowledge, Attitude and their Effect on the Recently Graduated Employees’ Financial Management Practices and Satisfaction, Economic Literature, 12: 69-81. Xiao J, et al. (2006) Dissection of Swa2p/auxilin domain requirements for cochaperoning Hsp70 clathrin-uncoating activity in vivo. Mol Biol Cell 17(7): 3281-90. Zakaria R H, Jaafar N I, Marican S. (2012). Financial behavior and financial position: a structural equation modelling approach. Middle-East Journal of Scientific Research, 11(5): 52-63.