دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
رابطه هوش هیجانی و اجتناب تجربی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان

دانیال سلیمانی؛ نازنین خوشبخت؛ فاطمه طهماسبی بلداجی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 63-72

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242050

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد در دانشجویان براساس هوش هیجانی و اجتناب تجربی بود.روش شناسی‌: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل داددند که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه 150 نفر دانشجو بود که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب ...  بیشتر