دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/ijes.2022.543225.1197

چکیده

هدف: با شیوع ویروس کوید-19 شیوه‌ جدید زندگی با الزام به قرنطینه عمومی شکل گرفت و دانش‌آموزان رشته تربیت‌بدنی که فعالیت و تحرک زیادی داشتند را مجبور به خانه‌‌نشینی کرد. هدف پژوهش حاضر درک تجربه زیسته دانش‌آموزان پسر پایه دوازدهم رشته تربیت‌بدنی در ایام همه‌گیری کووید-19 بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و با رویکرد پژوهشی استقرایی و راهبرد پدیدارشناسانه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه صاحب‌نظران حوزه آموزش و پرورش و دانش‌آموزان پسر پایه دوازدهم رشته تربیت‌بدنی شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. بدین‌منظور طبق اصل اشباع نظری با 22 نفر از صاحب‌نظران و دانش‌آموزان به‌صورت هدف‌مند، مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختارمند انجام شد. برای اطمینان از روایی مواردی نظیر انتخاب دقیق نمونه‌ها، جمع‌آوری و تحلیل همزمان داده‌ها و انسجام در روش‌شناسی از طرف پژوهشگر رعایت و پایایی با استفاده از روش کدگذاری مجدد 82 به‌دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش نیز از روش کدگذاری‌های باز، محوری، انتخابی و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA نسخه 2020 بهره برده شد.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر تعداد 64 شاخص در قالب پنج مقوله شامل عوامل اقتصادی (شرایط اقتصادی خانوار و باشگاه‌ها)، تغییر سبک زندگی (توصیه‌های بهداشتی، تجربه قرنطینه خانگی، محدودیت‌های ورزشی، دانش‌افزایی و اوقات فراغت)، آمادگی جسمانی و رقابتی (شرایط بدنی و رقابتی)، روان‌شناختی (وسواس‌های فکری، نوسانات خلقی) و عوامل رسانه‌ای و فضای مجازی (تغییر شرایط برخورد رسانه، آموزش مجازی و برنامه شاد) شناسایی شد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر بر لزوم توجه به شرایط اقتصادی خانوار، توصیه‌های بهداشتی، دانش‌افزایی ورزشی، حفظ شرایط جسمانی، کنترل روان شناختی و آموزش مجازی ورزش در ایام همه‌گیری تأکید دارد. در این زمینه تدوین برنامه راهبردی فعالیت بدنی در منزل، ارائه توصیه‌های بهداشتی، آموزش مجازی، فناوری‌های نوین و نرم افزارهای موجود در امر ورزش در ایام همه‌گیری کووید-19 توسط مسئولین به‌منظور جلوگیری از بی‌تحرکی جسمی، بی انگیزگی روحی و واماندگی از تحصیل دانش‌آموزان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding the Biological Experience of Twelfth Grade Male Students in the Days of the Covid-19 Epidemic (A Phenomenological Approach)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bostaki 1
  • Ahmad Mahmoudi 2
  • sahar pirjamadi 3

1 Master of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Allameh Tabataba’I, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Ph.D of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Allameh Tabataba’I, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: With the spread of the Covid-19 virus, a new way of life was formed with the requirement of general quarantine and forced the students of physical education who were very active and active to stay at home. The aim of the present study was to understand the lived experience of twelfth grade male students of physical education during the Covid-19 pandemic.
Methodology: The current research was applied in terms of purpose and with an inductive research approach and phenomenological strategy. The statistical population of the research was all experts in the field of education and twelfth grade male students of physical education in Tehran in the academic year of 2019-1400. For this purpose, in-depth and semi-structured interviews were conducted with 22 experts and students according to the principle of theoretical saturation. To ensure the validity of things such as accurate selection of samples, simultaneous data collection and analysis, and consistency in methodology by the researcher, compliance and reliability were obtained using the recoding method of 82. In order to analyze the research data, the method of open, axial, and selective coding was used using MAXQDA software version 2020.
Findings: In the current research, there are 64 indicators in the form of five categories, including economic factors (household economic conditions and clubs), lifestyle changes (health recommendations, home quarantine experience, sports restrictions, knowledge enhancement and leisure time), preparation Physical and competitive (physical and competitive conditions), psychological (thought obsessions, mood swings) and media and virtual space factors (changes in the conditions of media contact, virtual education and happy program) were identified.
Discussion and conclusion: The results of the current research emphasize the need to pay attention to the economic conditions of the household, health recommendations, increasing sports knowledge, maintaining physical conditions, psychological control, and virtual training of sports during the epidemic. In this context, developing a strategic plan for physical activity at home, providing health recommendations, virtual education, new technologies and existing software in the field of exercise during the covid-19 epidemic by the authorities in order to prevent physical inactivity, It is recommended to motivate the students and encourage them to study

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological Experience
  • Covid-19
  • Lifestyle
  • Physical Education
  • Students