بررسی تأثیر ابعاد اخلاق حرفه‌ای اساتید بر انگیزش دانشجویان

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای اساتید بر انگیزش دانشجویان بود.
روش: تحقیق حاضر بصورت کاربردی و به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 1398-99 بود که تعداد 140 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب  و  این پرسشنامه ها بصورت در دسترس، در بین آنها توزیع و جمع‌آوری گردید. برای جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه عباسی و دیگران (1396) برای سنجش اخلاق حرفه‌ای و از پرسشنامه مهدیه (1397) برای سنجش انگیزش استفاده شد که روایی محتوا و پایایی آن (به روش آلفا) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS (از طریق تحلیل مسیر) در سطح معناداری 05/0 انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد رابطه معنی‌داری بین مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای و انگیزش وجود داشت. همچنین اخلاق حرفه‌ای تأثیر مثبت و معنی‌داری بر ایجاد انگیزش در دانشجویان داشت. ویژگی‌های فردی و تعاملی تأثیر مستقیمی بر انگیزش داشتند ولی تأثیر مستقیم کیفیت کار حرفه‌ای بر انگیزش معنی‌دار نبود. کیفیت کار حرفه‌ای نقش میانجی را در رابطه بین ویژگی‌های فردی و تعاملی و انگیزش ایفا کرد. همچنین ویژگی‌های تعاملی نقش میانجی را در رابطه بین کیفیت کار حرفه‌ای و انگیزش ایفا کرد (P < /span><0.005).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها، می‌توان نتیجه گرفت صرفاً توجه به جنبه‌های فنی تدریس نمی‌تواند کافی باشد بلکه رعایت اخلاق حرفه‌ای مشتمل بر ویژگی‌هایی از قبیل عدالت‌محوری، مسئولیت‌پذیری و قانون‌مداری می‌تواند مکمل کیفیت کار حرفه‌ای یا همان تدریس خوب باشد.

کلیدواژه‌ها


اسدیان، آزاده و نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1391). «تحلیل جایگاه و همسویی منابع درسی برنامه کارشناسی ارشد رشته علم‌سنجی در نظام آموزش عالی ایران با اهداف و اولویت‌های نقشه جامعه علمی کشور»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، (27): ۱۲۰-۹۹.
اسدیان، سیروس؛ ربیعی، مجتبی و قاسم‌زاده، ابوالفضل. (1395). «رابطه اخلاق حرفه‌ای و اعتماد سازمانی با توانمندسازی روان‌شناختی معلمان»، اخلاق، 6(22): 165-190.
اسکندری، کریم. (1397). «بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)»، نامه آموزش عالی، 11(43): 93-126.
آذرکلاه، آنیتا؛ غنی‌زاده، مریم؛ مولوی، پرویز؛ ندرمحمدی، مهریار و سلوت، حبیبه. (1398). «مقایسه اثربخشی تئوریک با آموزش عملی موازین اخلاقی در روان‌پزشکی»، اخلاق پزشکی، 13(44): 1-11.
آقایی، اصغر؛ مددی زواره، سارا؛ گل پرور، محسن. (1398). مقایسه تأثیر درمان مثبت نگری وجودگرا و درمان مثبت نگر ایرانی-اسلامی بر سرمایه عاطفی دانش آموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی. فصلنامه سلامت روان کودک؛ 6(3): 113-125.
باقریان‌فر، مصطفی. (1398). «کاربرد مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیأت علمی»، اخلاق در علوم و فناوری، 14 (4): 121-130.  
بانکی پورفرد، امیرحسین و محققیان، زهرا. (1393). «الگوی اخلاق حرفه‌ای در تدریس بر اساس روش حضرت خضر (ع) در قرآن کریم»، اخلاق زیستی، 4(14): 11-37.  
بروکس، این. (۱۳۹۵). مدیریت رفتار سازمانی (فرد، گروه، سازمان)، ترجمه دکتر امید مهدیه و دکتر قاسم انصاری رنانی، تهران: مهربان نشر.
حاج‌خزیمه، مجتبی. (1395). «ارزیابی اخلاق حرفه‌ای و مؤلفه‌های آن میان معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی در شهر تهران»، اخلاق، 6(22): 131-163.  
حاجی‌ها، زهره و رجب‌درّی، حسین. (1396). «تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر فرهنگ سازمانی مدرسان حسابداری»، اخلاق، 7 (26): 209-229.  
خاکی؛ غلامرضا. (1392). مدیریت اخلاق ‌حرفه‌ای در سازمان به شیوه جوانمردان. نشر فوژان.
رحیمی، حمید. (۱۳۹۶). «تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه کاشان»، اخلاق، 7(27): 91-115.  
زبانی شادباد، محمدعلی؛ حسنی محمد و قاسم‌زاده علیشاهی، ابوالفضل. (1396). «نقش اخلاق حرفه‌ای در پیامدهای فردی و سازمانی»، اخلاق پزشکی، 11(40): 53-63.
سلاجقه، آزیتا و صفری، ثنا. (1394). «رابطه اخلاق حرفه‌ای با عملکرد استادان دانشگاه»، اخلاق در علوم و فناوری، 10(3): 103-110.  
سلیمی، مهدی. (۱۳۹۵). «مؤلفه‌های اخلاق اخلاق حرفه‌ای اساتید دروس تربیت بدنی عمومی دانشگاه‌ها»، اخلاق در علوم و فناوری، 11 (2): 51-60.   
سید جوادین، سید رضا. (۱۳۸۱). «بررسی عوامل مرتبط با انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه تهران»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، 4(15): 221-256.   
سیدی نظرلو، سید طارهر و طبسی، سیده زکیه. (1396). «اخلاق حرفه‌ای در اسلام و رابطه آن با اثربخشی فعالیت‌های مدیران آموزشی»، اخلاق، 7(25): 167-187.  ، صص. 187-167.
عباسی، رسول؛ طاهری، غزاله و باباشاهی، جبار. (1396). «وضعیت اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان»، اخلاق در علوم و فناوری، 12(4): 1-10.  
عزیزیان کهن، نسرین؛ دهقانی، ماهرخ و نصرتی، گوهر. (۱۳۹۷). «نقش میانجی امید به تحصیل در رابطه بین اخلاق حرفه‌ای تدریس و عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی»، اخلاق در علوم و فناوری، 13(4): 103-109.  
فرامرز قراملکی، احد (1382). اخلاق‌ حرفه‌ای، تهران: نشر کتابخانه صدر.
فرامرز قراملکی، احد و دیگران. (1388). اخلاق‌ حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
فرمهینی فراهانی، محسن و بهنام جام، لیلا. (1391)، «بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد»، اخلاق در علوم و فناوری، 7(1): 1-10.
فرمهینی فراهانی، محسن؛ رهنما، اکبر و بهنام جم، لیلا. (1392). «مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزشی اعضای هیأت علمی و اولویت‌بندی آن». نامه آموزش عالی، 6(22): 41-62.
قائمی، مهناز و شریعتمداری، مهدی. (1396). «رابطه اخلاق حرفه‌ای با اعتمادآفرینی در میان اعضای هیأت علمی»، اخلاق در علوم و فناوری، 12(4): 1-10.  
قنبری، سیروس؛ اردلان، محمدرضا؛ بهشتی راد، رقیه و سلطان‌زاده، وحید (۱۳۹۴). «اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی و رابطه آن با کیفیت آموزش عالی»، اخلاق در علوم و فناوری، 10(2): 1-12.  
مصباحی، مریم و عباس‌زاده، عباس. (1392). «الگوی سیستمی اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی (تحقیق کیفی)»، اخلاق زیستی، 3(10): 11-34.  
موسوی، فرانک و دیگران. (۱۳۹۵). «اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی»، اخلاق در علوم و فناوری، 11(4): 1-8
مهدیه، امید. (1397)، «بررسی و تبیین تأثیر انگیزش بر یادگیری دانشجویان (با تأکید بر نقش کیفیت منبع درسی)»، آموزش مهندسی، 20(79): 93-117.
نوریان، محمد؛ آتشک، محمد؛ سالم، صدیقه؛ جمشید زاده کیاسری، معصومه. (1395). تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر امکان‌پذیری رعایت اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشگاه‌ها، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 11(1): 85-94.
Debnath S, Tandon S, Pointer L V. (2007). “Designing Business School Courses to Promote Student Motivation: An Application of Job Characteristic Model”, Journal of Management Education, 31 (6): 812-831.
Koehn D. (2001). The Ground of Professional Ethics, New York: Taylor & Francis.
Kondalkar V G. (2007). Organizational Behavior, New Delhi: New Age International (P) Ltd., Publishers.
Koonmee K, Virakul B. (2017). “Ethics, Quality of Work life, and Employee job-related outcomes: A survey of HR and Marketing Managers in Thai Businesses”. The 2017 ISQOLS Conference (From QOL Concepts to QOL Performance Measures) December 6-9, 2017 San Diego Marriott Mission Valley, San Diego, California, USA.
Tammara Petrill T. (2013). "The Effect of Personal Values, Organizational Values, and Person-Organization Fit on Ethical Behaviors and Organizational Commitment Outcomes among Substance Abuse Counselors: A Preliminary Investigation." PhD thesis, University of Iowa.