بررسی تأثیر ابعاد اخلاق حرفه‌ای اساتید بر انگیزش دانشجویان

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای اساتید بر انگیزش دانشجویان بود.
روش: تحقیق حاضر بصورت کاربردی و به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 1398-99 بود که تعداد 140 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب  و  این پرسشنامه ها بصورت در دسترس، در بین آنها توزیع و جمع‌آوری گردید. برای جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه عباسی و دیگران (1396) برای سنجش اخلاق حرفه‌ای و از پرسشنامه مهدیه (1397) برای سنجش انگیزش استفاده شد که روایی محتوا و پایایی آن (به روش آلفا) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS (از طریق تحلیل مسیر) در سطح معناداری 05/0 انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد رابطه معنی‌داری بین مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای و انگیزش وجود داشت. همچنین اخلاق حرفه‌ای تأثیر مثبت و معنی‌داری بر ایجاد انگیزش در دانشجویان داشت. ویژگی‌های فردی و تعاملی تأثیر مستقیمی بر انگیزش داشتند ولی تأثیر مستقیم کیفیت کار حرفه‌ای بر انگیزش معنی‌دار نبود. کیفیت کار حرفه‌ای نقش میانجی را در رابطه بین ویژگی‌های فردی و تعاملی و انگیزش ایفا کرد. همچنین ویژگی‌های تعاملی نقش میانجی را در رابطه بین کیفیت کار حرفه‌ای و انگیزش ایفا کرد (P < /span><0.005).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها، می‌توان نتیجه گرفت صرفاً توجه به جنبه‌های فنی تدریس نمی‌تواند کافی باشد بلکه رعایت اخلاق حرفه‌ای مشتمل بر ویژگی‌هایی از قبیل عدالت‌محوری، مسئولیت‌پذیری و قانون‌مداری می‌تواند مکمل کیفیت کار حرفه‌ای یا همان تدریس خوب باشد.

کلیدواژه‌ها