دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس ، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس ، ایران

چکیده

 هدف: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی فعالیت های پرورشی مدارس ابتدایی مبتنی بر سند تحول بنیادین بود.
روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مربیان و معاونین پرورشی مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر بندرعباس که 131 نفر بودند و از روش سرشماری کامل استفاده شد،  جهت گردآوری داده­ها از فرم ارزیابی فعالیت های پرورشی مدارس ابتدایی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش استفاده شد، که روایی محتوایی آن مورد تایید خبرگان امر قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۸۳/۰ برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 در سطح معناداری 0.05 و با استفاده از آزمون t تک نمونه ای انجام شد.
یافته ­ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سوال ها نشان داد که وضعیت اجرای بهار معرفت ،گرو های دوستی به رنگ خدا، عملکرد توانمند سازی ، برگزاری هفته تربیت اسلامی و مناسب­های ملی،توسعه و تجهیز کتابخانه ها، ، انس با قرآن و  عترت ، برگزاری جشن شکوفایی، برگزاری مسابقات قرآنی و مناسبت های ولایی مبتنی بر سند تحول بنیادین در سطح مطلوب قرار دارد و وضعیت آموزش عملی نماز، پیوند مسجد، مدرسه و خانواده، عملکرد امام جماعت و اجرای ساعت اقامه نماز مبتنی بر سند تحول بنیادین در مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر بندرعباس در سطح مطلوب قرار نداردp < /span><0.005))
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش فعالیت های فوق برنامه من جمله فعالیت های فوق برنامه ورزشی، مذهبی، هنری، اردو، و بازدید، علمی و پژوهشی و تشکل های دانش آموزی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد.
 

کلیدواژه‌ها

Al-Ansari A, Al-Harbi F, AbdelAziz W, AbdelSalam M, Et al. (2016). Factors affecting student participation in extra-curricular activities: A comparison between two Middle Eastern dental schools, The Saudi Dental Journal, 28(1): 36-43. Dobrescu T, Moldovan E, Sandu Enoiu R, Cretu M. (2014). The Influence of Cheerleading Extracurricular Activities on the Motor behavior of Middle-school Pupils, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116: 1950-1954. Feldman Farb A, Matjasko J. (2012). Recent advances in research on school-based extracurricular activities and adolescent development, Developmental Review, 32(1) : 1-48. Maria Saboa H, Mureșianub M. (2015). Optimizing strategies for the inter-individual relationships in primary school through the extracurricular activities, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 180: 696 – 701.