دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره، واحد ابهر ،دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر ، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی پیش بینی اعتیاد به اینترنت در نوجوانان شهر قزوین بر اساس مسئولیت پذیری و سبک‌های دفاعی بود.
روش: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی-همبستگی و همین طور از نظر نوع داده کمّی بود. جامعه آماری تمامی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر قزوین در سال تحصیلی 99 -1398 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای، تعداد 325 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1996)، مسئولیت پذیری (کالیفرنیا، 1948) و سبک‌های دفاعی (اندرز و همکاران، 1993) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­افزار SPSS20 در دو بخش توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام) در سطح معناداری 05/0 انجام پذیرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که مسئولیت پذیری با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی؛ مکانیسم‌های دفاعی رشد یافته با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و با مکانیسم‌های دفاعی رشد نایافته و روان آزرده رابطه مثبت داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد مسئولیت پذیری به همراه مکانیسم‌های دفاعی رشد یافته و مکانیسم‌های دفاعی روان آزرده می‌تواند 10% واریانس اعتیاد به اینترنت را تبیین کنند.
نتیجه گیری: اعتیاد با تاثیر شخصیت وظیفه شناس و سبک های دفاعی رشد یافته و اختلالات محور I و II رابطه  دارد و  افراد با شخصیت وظیفه شناس با سبک های دفاعی رشد یافته اعتیادی کمتری به اینترنت دارند.

کلیدواژه‌ها

Andrews G, Singh M, Bond M. (1993). The Defense Style Questionnaire. Journal of Nervous and Mental Disease; 18: 246-256. Arndt N, Naudé L. (2020). Responsibility in the face of adversity: Adolescents’ sense of self in reciprocal relationships. Youth & Society; 52(2): 288-307. ‌ Brady S, Carson C. (2012) Self-harm is associated with immature defense mechanisms but not substance use in a nonclinical Scottish adolescent sample. J Adolesc; 35:765-7. Burger K, Mortimer J, Johnson M K. (2020). Self-esteem and self-efficacy in the status attainment process and the multigenerational transmission of advantage. Social Science Research; 86: 102374. ‌ Chou C, Lee Y H. (2017). The moderating effects of internet parenting styles on the relationship between Internet parenting behavior, Internet expectancy, and Internet addiction tendency. The Asia-Pacific Education Researcher; 26(3): 137-146 Cramer P. (2012). Psychological maturity and change in adult defense mechanisms. Journal of Research in Personality; 46(3): 306-316. Dalbudak E, Evren C, Aldemir S, Coskun K S, et al. (2013). Relationship of internet addiction severity with depression, anxiety, and alexithymia, temperament and character in university students. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking; 16(4): 272-278. ‌ Duven E, Unterrainer J, Wölfling K. (2012). Gaming addiction - disturbed impulse control in internet addicts and pathological gamblers. European Psychiatry 27: 1- 1-8. Floros G, Siomos K, Stogiannidou A, Giouzepas I, et al. (2014). The relationship between personality, defense styles, internet addiction disorder, and psychopathology in college students. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking; 17(10): 672-676. ‌ Greenfield D N. (2018). Treatment considerations in Internet and video game addiction: a qualitative discussion. Child and Adolescent Psychiatric Clinics; 27(2): 327-344. ‌ Hall A S, Parsons J. (2001). Internet addiction: College student case study using best practices in cognitive behavior therapy. Journal of mental health counseling; 23(4): 312. ‌ Hsieh K Y, Hsiao R C, Yang Y H, Lee K H, et al. (2019). Relationship between self-identity confusion and internet addiction among college students: the mediating effects of psychological inflexibility and experiential avoidance. International journal of environmental research and public health; 16(17): 3225. ‌ Jäger J, Fifka M. (2020). A comparative study of corporate social responsibility in English and German professional football. Soccer & Society; 1-19. ‌ Kerr C, Francis B, Cross K, Guide G C, et al. (2020). Net call: Internet Gaming Disorder and Internet Addiction Disorder are not the same. Heart. ‌ Lacanie N, Wigrogy L, Chabrol, A. (2017). The relationship of inappropriate use of the Internet, with psychiatric disorders, personality, defense mechanisms, Department of Sociology and Psychology, Riga Stradins University, Latvia. Lee Y H, Ko C H, Chou C. (2015). Re-visiting Internet addiction among Taiwanese students: A cross-sectional comparison of students’ expecta-tions, online gaming, and online social interaction. Journal of Abnormal Child Psychology; 43(3): 589-599. Sariyska R, Lachmann B, Markett S, Reuter M, et al. (2017). Individual differences in im-plicit learning abilities and impulsive behavior in the context of Internet addiction and Internet Gaming Disorder under the consideration of gen-der. Addictive Behaviors Reports; 5:19-28. Shukla G, Sil, A. (2020). A Study of Attitude of Teachers and Students towards Use of M-Learning. Studies in Indian Place Names; 40(60): 488-497. ‌ Siqian G, Kai X, Wen H. (2015). The study on the Relationship between Alexithymia and Mental Health of Middle School Students. Science of So-cial Psychology; 5: 017. Szablewicz M. (2020). Spiritual Opium: The Internet Addiction Panic and the Spiritually Ailing Nation. In Mapping Digital Game Culture in China; 51-80. Palgrave Macmillan, Cham. ‌ Waqas A, Farooq F, Bhatti A, Saamia J. (2015) Exploring the psychometric properties of the English version of the Internet Addiction Test in the Pakistani population: a cross-sectional survey, CMH Lahore Medical College and Institute of Dentistry, Lahore Cantt, Pakistan, (5): 162-197. Waqas A, Rehman A, Malik A, Aftab R, et al. (2016). Exploring the association of ego defense mechanisms with problematic internet use in a Pakistani medical school. Psychiatry research; 243: 463-468. ‌ Young, K. S. (1996). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology & Behavior; 1(3): 237-244. Young K S. (2007). Cognitive behavior therapy with Internet addicts: treatment outcomes and implications. Cyber Psychology & Behavior; 10(5): 671-679.