مقایسه خود تنظیمی دانش آموزان علاقه مند به سبک های مختلف بازی رایانه ای

نویسندگان

1 استادیار، علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان ،تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این تحقیق مقایسه خود تنظیمی در دانش آموزان علاقه مند به بازی های رایانه ای بر حسب سبک بازی، محل بازی ، سابقه بازی و میزان ساعت انجام بازی در روز بود.
روش: روش این تحقیق توصیفی، از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان منطقه بهارستان 2(شهرستان های تهران به تعداد 12184 بود که یک نمونه372 نفری از میان آنها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  انتخاب شد. برای اندازه گیری خود تنطیمی از پرسشنامه بوفارد (1995) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ه با کمک آزمون آماری کراسکال والیس با استفاده از نرم افزار Spss23 در سطح معناداری 05/0 انجام شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بین خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان  بر حسب سبک های بازی های رایانه ای ، سابقه بازی های رایانه ای و میزان ساعت استفاده از بازی های رایانه ای در روز تفاوت معناداری وجود داشت (05/0 p < /span><) ،اما بین خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان بر حسب محل بازی رایانه ای تفاوت معناداری یافت نشد (14/0 p<).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق دست اندرکاران بایستی نسبت به شناسایی بازی های رایانه ای بویژه سبک آنلاین گسترده مجاز و غیر مخرب که می تواند به افزایش مهارت خودتنظیمی دانش اموزان کمک کند اقدام کنند و آنرا در قالب بسته های آموزشی در اختیار والدین و دانش آموزان قرار دهند. همچنین در مورد میزان ساعت بازی های رایانه ای در روز بایستی فرهنگ سازی شود.

کلیدواژه‌ها


Aksan N. (2009). A descriptive study: Epistemological beliefs and self- regulated learning. Journal of Procedia and Behavioral Sciences. 1: 896- 909. Anderson CA, Bushman BJ. (2001). Effects of Violent Video Game on Aggressive Ehavior, Aggressive Cognition, Aggressive effect, Psychological Arousal and Prosocial Behavior. Psychological Science. 12: 353- 359. Biddle SJH, Marsha llS, Gorely T. (2003). Cameron N,MurdeyI.Proj ctS.T.I.L.Sedentary teenagers and inactive life style. Loughborough University. Bouffard BJ, Vezeau C, larouche C. (1995). The impact of goal orientation on self-regulation and performance among college student. British journal of educational psychology. 65(4): 317- 329. Cole, E. R. (2009). Intersectionality and research in psychology. American Psychologist, 64(3), 170–180. Cole J, Logan TK, Walker R. (2011). Social exclusion, personal control, self-regulation, and stress among substance Abuse Treatment clients. Drug and Alcohol Dependence. 113: 13- 20. Daley A. (2009). Can exergaming contribute to Improving Physical Activity Levels and Health Outcomes in Children. American Academy of Pediatrics. 2009:763- 771. Ebrahimi Y. (2014). Video games and the gender gap. Seasonal Special Edition of Email Journal, 1(1): 108-111. Inan B. (2013). The relationship between self-regulated learning strategies and academic achievement in a turkish EFL setting. Educational Research and Reviews. 8: 1544-155. Jerath R, Crawford M W, Barnes VA. (2015). Self-regulation of breathing as a primary treatment for anxiety. psychophysiology Biofeedback. 40(2): 107-115. Phan HP. (2010). Critical thinking as a self- regulatory process component in teaching and learning. Psicothema. 22(2): 284- 920. Proctor MH, Moore LL, Gao D. (2003). Television viewing and change in body fat from preschool to early adolescence: The Framingham Children’s Study. Int J Obes Relat Metab Disord . 27: 827–835. Zimmerman BJ. (2000). Constrat Validation of A Strategy Model of Student Self-Regulated Learning, Journal Of Educational Psychology. 30 (3): 80-104.