اثربخشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شیوه‌های خودکنترلی نوجوانان دختر دوره اول متوسطه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران

2 استادیار ، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

کلیدواژه‌ها