دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه یزد،

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ نقش عوامل خانوادگی در میزان شایستگی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از نظر خانواده‌های یزدی می‌باشد. تحقیق از نوع پیمایش بوده و برای جمع آوری داده‌های آن از پرسشنامه استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش را خانواده‌های یزدی دارای دانش آموخته دانشگاهی، تشکیل ‌می‌دهند که بر اساس فرمول کوکران تعداد384 نفر از خانواده‌ها به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. پس از محاسبۀ روایی و پایایی ابزار، داده‌ها با نرم افزار  spssو روش‌های آماری آزمون تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد نقش عوامل خانوادگی (نظم در خانواده شامل: همگامی، همفکری، هم‌بختی، همدلی و همچنین پایگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده شامل: تحصیلات والدین، شغل پدر، درآمد و وضعیت مالکیت مسکن خانواده)، در میزان شایستگی دانش‌آموختگان تایید شد. نتایج حاصل از معادله رگرسیونی در میان پاسخگویان نشان داد که در مجموع به ترتیب 3 متغیر همگامی، هم بختی و همفکری توانستند 17/0درصد از واریانس متغیر شایستگی را تبیین کنند. و متغیر همگامی با ضریب 279/0 بیشترین تاثیر را در تبیین شایستگی داشته است.

کلیدواژه‌ها