عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی معلمان (مطالعه موردی)

نویسندگان

چکیده

شادمانی و نشاط از جمله نیازهای مهم انسان هستند و می‌توانند در مقابله افراد با مشکلات و رویارویی با فشارها و ارتقاء بهره وری کار نقش بسزایی داشته باشند. با توجه به نقش و جایگاه مهم معلمان در تربیت و جامعه­پذیری دانش­آموزان، هدف مقاله حاضر بررسی میزان شادمانی اجتماعی معلمان شهر تهران و شناسایی عوامل اجتماعی موثر برآن است. جامعه آماری شامل معلمان نواحی 20 و 21 شهرتهران است که با استفاده از فرمول کوکران، یک نمونه 370 نفری از بین آنها برای مطالعه انتخاب شد. روش تحقیق؛ پیمایش و ابزار جمع آوری داده‌های مورد نیاز پرسشنامه بود. ابزارتحقیقات از اعتبار صوری برخوردار است. یافته‌های رگرسیونی و بررسی رابطه بین متغیرها نشان می­دهد که در واقع متغیرهای زمینه­ای و همچنین عوامل اجتماعی موثر از جمله خودبیگانگی، میزان درآمد، دینداری، ابعاد سرمایه اجتماعی، رضایت زندگی، شغلی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی رابطه­های معنادار با نشاط اجتماعی افراد مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها


دوره 6، شماره 6
6
فروردین 1397
صفحه 186-200
  • تاریخ دریافت: 20 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 04 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 20 مرداد 1399