بررسی تأثیر آموزش بر چابکی و استراتژی‌های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

با توجه به این‌که توانمندی منابع انسانی در سازمان‌ها موجب می‌شود تا سازمان‌ها در دستیابی به اهدافشان موفق باشند و چابکی کارکنان از دغدغه‌های مهم سازمان‌هاست، شناسایی عوامل موثر بر چابکی کارکنان امری ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر آموزش بر چابکی و استراتژی‌های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر خوزستان بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از نظر ماهیت توصیفی- علی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات برای سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استاندارد آموزش و توسعه منابع انسانی، استراتژی‌های سازمانی و پرسشنامه چابکی سازمانی بهره گرفته شد و بازه ی زمانی مورد بررسی از بهمن 1396 تا تیر ماه 1397 بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان مؤسسه جهاد نصر به تعداد 225 نفر می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران 137 نفر به عنوان نمونه مشخص و به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید. پرسشنامه‌ها بر اساس طیف امتیازی لیکرت درجه‌بندی شدند. روایی پرسشنامه توسط صاحب نظران و خبرگان، و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (76/0) مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی آمارهای توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش بر چابکی و استراتژی‌های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


دوره 6، شماره 6
6
فروردین 1397
صفحه 116-125
  • تاریخ دریافت: 20 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 04 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 20 مرداد 1399