دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).

3 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2022.555030.1313

چکیده

زمینه و هدف: محیط‌‌‌‌های آموزشی مکان‌هایی هستند که در آن‌ها چالش‌های تحصیلی همواره وجود دارد. تا‌ب‌آوری تحصیلی از متغیرهایی است که برای فائق آمدن به مشکلات و چالش‌های تحصیلی کمک شایانی می‌کند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی ارتباط طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تاب‌آوری تحصیلی با نقش میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در میان دانشجویان بود.
روش بررسی: روش پژوهش همبستگی حاضر از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی‌ارشد که در سال تحصیلی 1400-1399 در شهر تهران مشغول به تحصیل بودند را در بر‌گرفت، از میان آن‌ها تعداد 201 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار یانگ (2003)، پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلی ساموئلز (2004) و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی (2001) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر از طریق بوت استراپ و با استفاده از نرم افزار نرم‌افزار SPSS ورژن ۲6 و AMOS ورژن ۲۴ استفاده شد. سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که طرحواره‌های ناسازگار اولیه بر تاب آوری اثر مستقیم داشت، تنظیم شناختی هیجان بین طرحواره‌‌های ناسازگار اولیه تاب اوری تحصیلی میانجی‌گری می‌کند.
نتیجه گیری: می توان گفت طرحواره های ناسازگار اولیه بر تاب آوری تحصیلی دانشجویان نقش دارد که در این میان تنظیم شناختی هیجان نقش میانجی را دارد. بنابراین با شناسایی و درمان طرحواره های ناسازگار اولیه می توان تاب آوری تحصیلی را در دانشجویان ارتقا بخشید.

کلیدواژه‌ها