دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و دبیر آموزش و پرورش ناحیه 4 استان البرز  

2 مربی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و مسئول فنی مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان نور، تهران، ملارد

10.22034/ijes.2022.552713.1302

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت رفتارهای مرتبط با سلامت تحصیلی در دانش‌آموزان، پژوهش حاضر با هدف تبیین سهم ابعاد شخصیت در رفتارهای ارتقادهنده سلامت تحصیلی انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر کرج در سال تحصیلی 400-1399 بودند. نمونه پژوهش 150 نفر برآورد که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از سیاهه ویژگی‌های شخصیتی (Costa and McCrae, 1992) و پرسشنامه رفتارهای سبک‌زندگی تحصیلی ارتقادهنده سلامت تحصیلی (Salehzadeh, Shokri and Fathabadi, 2018) استفاده شد. همچنین، برای تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون چندگانه با مدل گام‌به‌گام در نرم‌افزار SPSS استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که ابعاد برون‌گرایی، روان‌آزرده‌خویی و وجدان‌گرایی توانستند 14 درصد از تغییرات تاب‌آوری تحصیلی، از میان ابعاد شخصیت فقط بعد برون‌گرایی توانست 14 درصد از تغییرات خوش‌بینی تحصیلی، از میان ابعاد شخصیت فقط بعد برون‌گرایی توانست 8 درصد از تغییرات مشغولیت تحصیلی، از میان ابعاد شخصیت فقط بعد برون‌گرایی توانست 3 درصد از تغییرات سرزندگی تحصیلی و ابعاد برون‌گرایی، گشودگی به تجربه و موافق‌بودن توانستند 22 درصد از تغییرات جهت‌گیری هدف تسلط‌محور را تبیین کنند (01/0P<).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست‌آمده، برنامه‌ریزی برای بهبود رفتارهای ارتقادهنده سلامت تحصیلی بر اساس ابعاد شخصیت به‌ویژه از طریق افزایش برون‌گرایی با استفاده از کارگاه‌های آموزشی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها