طراحی الگوی برنامه درسی صلاحیت های بین فرهنگی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.22034/ijes.2020.254099

چکیده

هدف: هدف این تحقیق طراحی و اعتبار سنجی برنامه درسی صلاحیت های بین فرهنگی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان بود. روش پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی و برای انجام آن از تحلیل ‌داده ‌بنیاد استفاده شد.
روش: جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه صلاحیت های بین فرهنگی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد ده نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها ی مورد نیاز با استفاده از مصاحبه های نیمه سازمان یافته به دست آمد . برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. پایایی مدل با استفاده از شاخص کاپا مورد بررسی قرار گرفت. مقدار شاخص کاپا برابر با 629/0 محاسبه  و  در سطح توافق معتبر قرار گرفته است.  با استفاده از نرم افزار Maxqda  به بررسی مصاحبه ها و کدگذاری پرداخته شده است.
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که  167 کد اولیه در قالب 19 مقوله اثر روانی بین فرهنگی در تعلیم و تربیت، ایجاد نگرش مثبت به فرهنگ ها ی دیگر، توجه آموزش و پرورش به بین فرهنگی، توجه به خرده فرهنگ ها در بین فرهنگی، شناخت تفاوت فرهنگ ها، شناخت معلمان نسبت به موضوع بین فرهنگی، مهارت در ایجاد ارتباط، مهارت های ذهنی در ایجاد ارتباط، مهارت های رفتاری در ایجاد ارتباط، نقش ارتباط و تعامل در بین فرهنگی، نقش اسناد بالادستی در بین فرهنگی، نقش بین فرهنگی در تنش های کلاسی، نقش حاکمیت در خصوص بین فرهنگی، نقش دین در بین فرهنگی، نقش مدرسه به عنوان رابط فرهنگی، نقش معلم در بین فرهنگی، نقش نظام تعلیم و تربیت در بین فرهنگی، نگاه  جامعه به بین فرهنگی، هماهنگی در مهارت های ذهنی و رفتاری، دسته بندی شده اند.
نتیجه گیری: بدین جهت سازوکاری مناسب به منظور نزدیکی فرهنگها و ایجاد تفاهم و تعامل میان آنها در جهت هم زیستی نیاز است. یکی از راههای مناسب برای رویارویی با دنیای تحولگرای امروز آموزش فرهنگی است.
 

کلیدواژه‌ها


Ahmadbeigi, Fatima; Haughty, holy; Imani Naini, Mohsen. (2017). The effectiveness of critical thinking training on cooperative learning in Islamic Azad University students, North Tehran branch. Higher Education Curriculum Studies, 9(17): 181-167.
Behrad, Behnam. (2014). Schools are the main foci of health promotion and prevention of risky behaviors. Elementary Education Development, 19(2): 1-5.
Behrangi, Mohammadreza; Moradi, Amir. (2014). Investigating the level of self-management of students affected by the education management model with the focus on cooperative teaching in the course of principles and philosophy of education. New Approach Scientific Research Quarterly in Educational Management, 8(32): 107-128.
Cicchetti D, Ackerman B P, Izard C E. (1995). Emotions and emotion regulation in developmental psychopathology. Development and psychopathology, 7(1): 1-10.‏
Collaborative for Academic Social and Emotional Learning. (2008). Safe and sound: An educational leader's guide to evidence-based social and emotional learning (SEL) programs. Chicago, IL: Collaborative for Academic Social and Emotional Learning.
Denault A S, Déry M. (2015). Participation in organized activities and conduct problems in elementary school: The mediating effect of social skills. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 23(3): 167-179.‏
Gates S A. (2019). Comparison of Cooperative Learning and Collaboration in High School Geometry Classes Including Geometry in Construction. Dissertations. 355.
Gordon L B. (2007). Client perceptual processing in cognitive behavioural therapy and process-experiential therapy for depression. ProQuest.‏
Greenberg L S. (2015). Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through their feelings. American Psychological Association.‏
Grunschel C, Schwinger M, Steinmayr R, Fries S. (2016). Effects of using motivational regulation strategies on students' academic procrastination, academic performance, and well-being. Learning and Individual Differences, 49: 162-170.‏
Johnson D W, Johnson R T, Smith K A. (2014). Cooperative learning: Improving university instruction by basing practice on validated theory. Journal on Excellence in University Teaching, 25(4): 1-26.‏
Ke F, Carafano P. (2016). Collaborative science learning in an immersive flight simulation. Computers & Education, 103: 114-123.‏
Kimmelmann N, Lang J. (2019). Linkage within teacher education: cooperative learning of teachers and student teachers. European Journal of Teacher Education, 42(1): 52-64.‏
Liang P, Jordan M I., Klein D. (2013). Learning dependency-based compositional semantics. Computational Linguistics, 39(2): 389-446.‏
MacLeod R, Elliott R, Rodgers B. (2012). Process-experiential/emotion-focused therapy for social anxiety: A hermeneutic single-case efficacy design study. Psychotherapy Research, 22(1): 67-81.‏
Malmberg J, Järvelä S, Järvenoja H. (2017). Capturing temporal and sequential patterns of self-, co-, and socially shared regulation in the context of collaborative learning. Contemporary Educational Psychology, 49: 160-174.‏
Moghimi S M, Ramezani M. (2013). Management of organizational behavior. Tehran: Industrial Management Institute.‏
Pirani, Zabih. (2015). An intervention in the cognitive and emotional functions of dyslexic students: the effectiveness and efficiency of cognitive-emotional skills training. Learning Disabilities, 5(3): 28-53.
Roemer L, Orsillo S M. (2010). Mindfulness-and acceptance-based behavioral therapies in practice. Guilford Press.‏
Sarwar B, Zulfiqar S, Aziz S, Ejaz Chandia K. (2019). Usage of social media tools for collaborative learning: The effect on learning success with the moderating role of cyberbullying. Journal of Educational Computing Research, 57(1): 246-279.‏
Szczygieł D, Buczny J, Bazińska R. (2012). Emotion regulation and emotional information processing: The moderating effect of emotional awareness. Personality and Individual differences, 52(3): 433-437.‏
Tai T D, Singh H, Hieu V M. (2020). Factors Affecting Lecturers’ Commitment To Their University–A Study In Ho Chi Minh City, Vietnam. Journal of Talent Development and Excellence, 12(2s): 2007-2023.‏
Todd J, Bohart A C. (2005). Foundations of clinical and counseling psychology. Waveland Press.‏
Tran V D. (2019). Does Cooperative Learning Increase Students' Motivation in Learning?. International Journal of Higher Education, 8(5): 12-20.‏
Whelton W J, Greenberg L S. (2005). Emotion in self-criticism. Personality and individual differences, 38(7): 1583-1595.‏