ارائه الگوی تأثیر مدیریت منابع‌ انسانی الکترونیک بر بهره‌وری پژوهشی معلمان مطالعه موردی آموزش و پرورش استان مازندران

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.22034/ijes.2022.545281.1219

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تأثیر مدیریت منابع‌ انسانی الکترونیک بر بهره‌وری پژوهشی معلمان انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر از نظر شیوه اجرا تلفیقی (کیفی- کمّی) و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی مازندران در سال تحصیلی 99-1398بودند که 15 نفر بر اساس اشباع نظری و به صورت هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمّی نیز‌، شامل معلمان آموزش‌و‌پرورش استان مازندران در سال تحصیلی 99-1398 (2287 نفر) بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر تعیین که با روش نمونهگیری ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته بود. اعتبار یافته‌های کیفی با دیدگاه خبرگان و استراتژی بازبینی مجدد و پایایی با روش ضریب توافق کدگذاری 83/0 شد. در بخش کمّی نیز با روایی محتوایی و پایایی با روش آلفای کرونباخ 91/0 شد. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش کدگذاری با نرم‌افزار Maxquda18 و در بخش کمّی از تحلیل عاملی اکتشافی و مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Pls Smart3 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های کیفی نشان داد کد انتخابی مدیریت منابع انسانی الکترونیک دارای 33 شاخص در 5 مضمون محوری شامل (تکنولوژیکی، ساختاری، فرهنگی، استراتژیک و فرایندى) و کد انتخابی بهره‌وری پژوهشی نیز دارای 36 شاخص در 5 مضمون محوری شامل (فردی، سازمانی، اقتصادی، فنی– عملیاتی و اجتماعی) بود. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد تمام بارهای عاملی سازه‌ها بالای 40/0 بودند. نتایج معادلات ساختاری نیز نشان داد مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر بهره‌وری پژوهشی دارای تأثیر مثبتی بود (05/0>P).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، برنامه‌ریزان نظام آموزش‌و‌ پرورش باید با توانمندسازی معلمان در زمینه منابع انسانی الکترونیکی موجبات بهره‌وری پژوهشی آنان را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 29 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401