ارائه الگوی تأثیر مدیریت منابع‌ انسانی الکترونیک بر بهره‌وری پژوهشی معلمان (مطالعه موردی آموزش‌و‌پرورش استان مازندران)

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.22034/ijes.2022.545281.1219

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تأثیر مدیریت منابع‌ انسانی الکترونیک بر بهره­وری پژوهشی معلمان انجام شد.
روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نظر شیوه اجرا تلفیقی (کیفی- کمّی) و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی مازندران در سال تحصیلی 99-1398بودند که 15 نفر بر اساس اشباع نظری و به صورت هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمّی نیز‌، شامل معلمان آموزش‌و‌پرورش استان مازندران در سال تحصیلی 99-1398 (2287 نفر)  بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر تعیین که با روش نمونه‌گیری ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته بود. اعتبار یافته‌های کیفی با دیدگاه خبرگان و استراتژی بازبینی مجدد و پایایی با روش ضریب توافق کدگذاری 83/0 شد.  در بخش کمّی نیز با روایی محتوایی و پایایی با روش آلفای کرونباخ 91/0 شد. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش کدگذاری  با نرم‌افزار Maxquda18 و در بخش کمّی از تحلیل عاملی اکتشافی و مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم افزار  Pls Smart3 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های کیفی نشان داد کد انتخابی مدیریت منابع انسانی الکترونیک دارای 33 شاخص در 5 مضمون محوری شامل (تکنولوژیکی، ساختاری، فرهنگی، استراتژیک و فرایندى) و کد انتخابی بهره‌وری پژوهشی نیز دارای 36 شاخص در 5 مضمون محوری شامل (فردی، سازمانی، اقتصادی، فنی– عملیاتی و اجتماعی) بود. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد تمام بارهای عاملی سازه‌ها بالای 40/0 بودند. نتایج معادلات ساختاری نیز نشان داد مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر بهره‌وری پژوهشی دارای تأثیر مثبتی بود (05/0>P).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، برنامه‌ریزان نظام آموزش‌و‌ پرورش باید با توانمندسازی معلمان در زمینه منابع انسانی الکترونیکی موجبات بهره‌وری پژوهشی آنان را فراهم کنند.
 

کلیدواژه‌ها


Abramo G, Angelo A. C, Murgia G. (2017). The relationship among research productivity, research collaboration, and their determinants. journal of informetrics, 11(4), 1016-1030.
Alrahlah A. (2016). The impact of motivational factors on research productivity of dental faculty members: A qualitative study. journal of Taibah university medical sciences, 11 (5): 448-455.
Azizi N. (2013). Investigating ways to improve the research performance of Faculty members in the humanities, cultural strategy quarterly, 6 (21): 7-23. (In Persian)
Berber N, Đorđević B, Milanović S. (2018). Electronic human resource management (e-HRM): А new concept for digital age. strategic management-international journal of strategic management and decision support systems in strategic management, 23(2): 22-32.
Dabbagh R, Javaherian L. (2016). Productivity of educational units in Iran's comprehensive public universities. quarterly journal of research and planning in higher education. 22 (2): 99-123.
Eslami Z, Hakimzadeh R, Saboury A, Farzad V. (2021). Identifying effective factors in the assessment of research productivity of faculty members in the humanities and Social Sciences. journal of management and planning in educational system, 13(2): 149-176
Fawzi H, Al-Hattami A (2017). Faculty production of research papers: challenges and recommendations. international journal of humanities and social science, 7 (2): 221-228.
Findikli M. A, Rofcanin Y. (2016). The concept of e-HRM, its evolution and effects on organizational outcomes. Technological challenges and management: matching human and business needs (1st edition), CRC Press, Boca Raton, 35-51.
Ghanbari M, Fallah V, Zameni F. (2016). Electronic human resource management role in organizational effectiveness in educational organization of Golestan province. information and communication technology in educational sciences, 7(25): 39-59. (In Persian)
Heikal M, Ciptaningsih E. M. S. S, Nguyen P. T, et al. (2019). Role of electronic human resources management systems in the growth of web based business. international journal of recent technology and engineering, 8(2S11): 3814-3817.
Johnson R. D, Stone D. L, Lukaszewski, K. M. (2020). The benefits of eHRM and talent acquisition. journal of tourism futures.7(1): 40-52.
Kazaz A, Ulubeyli S, Acikara T. (2016). Factors affecting labor productivity: perspectives of craft workers. procedia engineering, 164: 28-34.
Ma L, Ye M. (2015). The role of electronic human resource management in contemporary human resource management. open journal of social sciences, 3(04): 71.
Malkawi N. (2018). Using electronic human resource management for organizational excellence-case study at social security corporation-Jordan. international journal of engineering technologies and management research, 5(5): 146-166.
Miles P. C, Peterson M, Miles G, Bement D. (2018). Higher education: exploring productivity over time. journal of applied research in higher education. 3(4); 11-21.
Palali A, Van Elk R, Bolhaar J, Rud I. (2018). Are good researchers also good teachers? The relationship between research quality and teaching quality. economics of education review, 64: 40-49.
Rahmani L. (2015). The effect of internet on the scientific-research performance of high school teachers in Babol. master thesis, educational planning, islamic azad university, Sari branch. (In Persian)
Shahreki J. (2019). Electronic human resource management and employee efficiency: test of the mediating role of impersonal trust. journal of soft computing and decision support systems, 6(4): 20-29.
Stizmann T, Kraiger K, Stewart, D. (2006). The comparative effectiveness of web-based and classroom instruction: A meta-analysis. personnel psychology, 59, 623–664.
Yao Y. (2019). Does higher education expansion enhance productivity?. journal of macroeconomics, 59: 169-194.
دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 242-254
  • تاریخ دریافت: 29 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 اردیبهشت 1401