طراحی الگوی جامعه‌پذیری دانش‌آموزان متوسطه دوم بر اساس مبانی جامعه‌شناختی سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره راهنمایی وفلسفه تعلیم وتربیت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه تعلیم وتربیت اسلامی ، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه برنامه ریزی درسی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت، تهران، ایران

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2021.541747.1183

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت جامعه‌پذیری دانش‌آموزان در نظام تعلیم‌وتربیت جمهوری اسلامی ایران، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جامعه‌پذیری دانش‌آموزان متوسطه دوم بر اساس مبانی جامعه‌شناختی سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت انجام شد.
روش ‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش سند تحول بنیادین نظام تعلیم‌وتربیت و خبرگان نظام تعلیم‌وتربیت و مدیریت آموزشی استان بوشهر در سال 1399 بودند. علاوه بر سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت، نمونه پژوهش طبق اصل اشباع نظری 16 نفر بدست آمد که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها با کمک مرور اسناد و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته گردآوری که روایی آن با روش مثلث‌سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین سه کدگذار 88/0 بدست آمد و با روش تحلیل مضمون در نرم‌افزار MAXQDA-12 تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که برای جامعه‌پذیری دانش‌آموزان متوسطه دوم بر اساس مبانی جامعه‌شناختی 48 شاخص، 9 مولفه و 2 بعد استخراج شد. بعد درون‌فردی شامل چهار مولفه ارتباطات و تعامل، خلاقیت و مهارت، نگرش و خانواده و بعد محیطی شامل پنج مولفه مدرسه، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ارزشی و فرهنگی بود. در نهایت، با توجه به ابعاد و مولفه‌ها، نظام بازخورد و اصلاح، فلسفه و اهداف، مراحل اجرایی الگو و سازوکار اجرایی الگو، الگوی جامعه‌پذیری دانش‌آموزان متوسطه دوم بر اساس مبانی جامعه‌شناختی سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت ترسیم شد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، برنامه‌ریزی جهت بهبود جامعه‌پذیری دانش‌آموزان از طریق الگوی جامعه‌پذیری دانش‌آموزان متوسطه دوم بر اساس مبانی جامعه‌شناختی سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت ضروری می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


Akhlaghi A, Saleh SedghPour B, Navid Adham M. (2020). Future study of the fundamental reform document of education implementation: The 2025 perspective. Journal Strategic Studies of Public Policy, 10(34): 56-81. (In Persian)
Ebrahimi Moghadam N, Dorrani K. (2018). Teleological evaluation contents of social skills in document of fundamental reforms in education. Organizational Culture Management, 16(2): 283-304. (In Persian)
Ghorbani A, Jomenia S. (2018). The role of social factors (family, school, peer group) in socialization of students in Golestan province. Journal of Applied Sociology, 29(70): 113-128. (In Persian)
Hazeri AM, Sharifi E. (2009). Examine the experience of socialization first and second year students in Tehran high schools for boys and comparison with the two previous generations. Iranian Journal of Sociology, 10(4): 43-72. (In Persian)
Kizgin H, Jamal A, Rana N, Dwivedi Y, Weerakkody V. (2019). The impact of social networking sites on socialization and political engagement: Role of acculturation. Technological Forecasting and Social Change, 145: 503-512.
Leidner DE, Gonzalez E, Koch H. (2018). An affordance perspective of enterprise social media and organizational socialization. The Journal of Strategic Information Systems, 27(2): 117-138.
Mahdie A, Hemmati R, Vedadhir A. (2016). Academic socialization process of doctoral students in University of Isfahan: A grounded theory study. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 22(1): 45-73. (In Persian)
Maria M. (2015). Factors influencing socialization process into international team. Master Thesis, Johannes Kepler Universital Linz.
Mirjalili SMA, Foroughi Abri AA, Gholizadeh A, Yarmohammadian MH. (2017). Analyzing the socialization position in the high school social sciences textbooks based on the educational ideas of Motahari. Research in Curriculum Planning, 54: 22-34. (In Persian)
Mokhtarpour M. (2020). Sociological explanation of social factors affecting sports socialization. Cultural-Social Studies of Olympic, 1(1): 125-155. (In Persian)
Moote R, Anthony C, Ford L, Johnson L, Zorek J. (2021). A co-curricular interprofessional education activity to facilitate socialization and meaningful student engagement. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 13(12): 1710-1717.
Moradi F, Rahmani J, Shamshiri MR. (2018). Critique and review of the policy of social ideals of education in the country based on the document of fundamental transformation of education. Quarterly Professional Journal of Social Sciences, 12(3): 357-370. (In Persian)
Quinton WJ. (2020). So close and yet so far? Predictors of international students’ socialization with host nationals. International Journal of Intercultural Relations, 74: 7-16.
Rajesh KP. (2021). Social movement studies in India, within and beyond sociology: Proposing postcolonial political sociology as an evolving framework. Asian Journal of Social Science, 49(1): 1-8.
Rasekh K, Ghorbani A, Mahuri M. (2019). The impact of educational environment and mass media on political socialization of students in Shiraz University. Bi-quarterly Journal of Political Knowledge, 15(1): 81-101. (In Persian)
Seiffert-Brockmann J, Thummes K. (2017). Self-deception in public relations. A psychological and sociological approach to the challenge of conflicting expectations. Public Relations Review, 43(1): 133-144.
Szkody E, Steele EH, McKinney C. (2020). Links between parental socialization of coping on affect: Mediation by emotion regulation and social exclusion. Journal of Adolescence, 80: 60-72.
Thelamour B, Mwangi CAG. (2021). “I disagreed with a lot of values”: Exploring Black immigrant agency in ethnic-racial socialization. International Journal of Intercultural Relations, 85: 26-36.
Toro JD, Wang MT. (2021). Longitudinal inter-relations between school cultural socialization and school engagement: The mediating role of school climate. Learning and Instruction, 75: 1-12.
Tu KM, Cai T, Li X. (2020). Adolescent coping with academic challenges: The role of parental socialization of coping. Journal of Adolescence, 81: 27-38.
Valiente C, Swanson J, Delay D, Fraser AM, Parker JH. (2020). Emotion-related socialization in the classroom: Considering the roles of teachers, peers, and the classroom context. Developmental Psychology, 56(3): 578-594.
Wang M, Liang Y, Zhou N, Zou H. (2019). Chinese fathers' emotion socialization profiles and adolescents' emotion regulation. Personality and Individual Differences, 137: 33-38.
Yari M, Oladian M, Safari M. (2021). Designing a model for assessing the performance of education managers based on the fundamental reform document of education. Jundishapur Education Development Journal, 12(Special Issue): 133-144. (In Persian).
دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 218-229
  • تاریخ دریافت: 06 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 06 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 07 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401