اثربخشی مدیریت زمان بر تعهد به مدرسه و خلاقیت دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر اهواز

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22034/ijes.2021.542065.1186

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان اثربخشی مدیریت زمان بر تعهد نسبت به مدرسه و خلاقیت دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر اهواز بود.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه (دوم) شهر اهواز در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از بین 3 ناحیه شهر، ناحیه 2 تعیین و سپس به صورت تصادفی 50 دانش‌آموز انتخاب شدند. نمونه انتخاب شده به دو گروه آزمایش (25 نفر) و گروه کنترل (25 نفر) گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل برنامه مداخله‌ آموزشی مدیریت زمان ترسی (2008)، پرسشنامه آزمون خلاقیت (MPPT) تورنس و  پرسشنامه تعهد به مدرسه عابدی (1388) بود. اعتبار پرسشنامه به وسیله روایی محتوایی و پایایی آن با روش آزمون آلفای کرونباخ 91/0 به دست آمد. جلسات مداخله مدیریت زمان (طی 2 ماه و 7 جلسه)  برای گروه آزمایش اجرا شد و در این مدت هیچ گونه آموزشی به گروه کنترل ارائه نشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل کواریانس یک متغیری و چند متغیری با نرم افزار Spss24 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد اثر مداخله مدیریت زمان بر تعهد به مدرسه و خلاقیت دانش‌آموزان در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافت و این تفاوت تداوم داشت (01/0>p).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اثرگذاری مدیریت زمان بر تعهد به مدرسه و خلاقیت دانش‌آموزان، برنامه ریزان نظام آموزشی باید در برنامه درسی دوره متوسطه، دروس مهارتی مانند برنامه ریزی و مدیریت زمان را لحاظ نمایند تا در کنار مباحث درسی، مهارت‌های زندگی نیز ارتقا یابند.
 

کلیدواژه‌ها


Amalia Y, Sukarmin Suharno. (2020). Analysis of student's creative thinking skills profiles on work and energy topics. In AIP Conference Proceedings, 22 (1), 112-119.
Amerifar F, Taheri A. (2014). A Study of the Relationship between Time Management and Academic Success of Talented School Students, Government and Ordinary Sample of Shiraz, The First National Conference on Educational Sciences and Psychology, Marvdasht. (In Persian)
 Aflaki Fard H, Akbari, M R. (2019). The relationship between time management and creativity and self-regulation of Saadabad sixth grade elementary students. Educational Research, 5 (18), 69-90.. (In Persian)
Bozbayindir F. (2019). The Relationship between the Time Management Skills and Cyberloafing Behavior of School Administrators: A Quantitative Analysis. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(3), 178-199.
Burayeva Z, Berkimbayev K, Kerimbayeva B, Semiz K, Atikol B. U. (2020). Creativity potential management in a higher education context. International Journal of Educational Management.
Durisic M, Bunijevac M. (2017). Parental involvement as important factor for successful education. Center for Educational Policy Studies Journal, 7(3): 137-153.
Das P, Bera S. (2021). Impact of Time Management on Students’ Academic Achievement at Secondary Level, 8(2): 227-233.
Divandari A. (2014) A different approach to time management. Tehran Negah Danesh Publications. (In Persian)
Hashemi T, Vahedi S, Mohebbi M. (2016). The Structural Relationship of School and Parental Bonding with Academic Satisfaction and Academic Control: The Mediating Role of Academic Self-efficacy. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 3(5): 1-20. (In Persian)
Kushki F, Naemi A. M. (2018). The effect of time management training on creativity in elementary students. Innovation and Creativity in the Humanities, 8 (3): 1-24. (In Persian).
Liljeberg J.F, Eklund J.M, Frit M. V, Klinteberg, B. (2010). Poor school bonding and delinquency over time: Bidirectional effects and sex differences. Journal of Adolescence, 34(1): 1-9.
Lawrence K. C, Fakuade O. V. (2021). Parental Involvement, Learning Participation and Online Learning Commitment of Adolescent Learners during the COVID-19 Lockdown. Research in Learning Technology, 29(3): 1-16.
Ogunleye B. O, Babajide V. F. T. (2011). Commitment to science and gender as determinants of students’ achievement and practical skills in physics. Journal of Science Teachers Association of Nigeria, 46(1): 125-135.
Nasrullah S, Khan M. S. (2015). The impact of time management on the students’ academic achievements.11(15): 65-71.
Narayanan S. (2017). A Study on the Relationship between Creativity and Innovation in Teaching and Learning Methods towards Students Academic Performance at Private Higher Education Institution, Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7: 1-10.
Pasha Sharifi H. (2014). The Relationship between Creativity and Personality Traits of Tehran High School Students, Quarterly Journal of Educational Innovations, 3(7): 22-40. (In Persian)
Redó N. A, Gutiérrez M. Á. M, Cano J. D. V. (2021). Dimensions of Creativity in Secondary School High-Ability Students, AIP Conference Proceedings, 22(1): 70-91.
Razali S. N. A. M, Rusiman M. S, Gan W. S, Arbin N. (2018, April). The impact of time management on students’ academic achievement. In Journal of Physics: Conference, 995(1).
Rigo D. Y, Donolo D. (2017). Analysis of an Integrative Model of School Commitment: Relationship among Situational, School, Social and Personal Variables in Primary School Students.
Savari K, Mashali A. (2010) The relationship between time management behaviors and mastery goals with academic procrastination among students of Payame Noor University, Ahvaz. Journal of Educational Psychology, 5 (14): 99-112. (In Persian).
Senel M, Bagçeci B. (2019). Development of Creative Thinking Skills of Students through Journal Writing. International Journal of Progressive Education, 15(5): 216-237.
St-Amand J, Girard S, Smith J. (2017). Sense of belonging at school: Defining attributes, determinants, and sustaining strategies. iafor Journal of Education, 5(2): 105-119.
Van der Zanden P. J, Denessen E, Cillessen A. H, Meijer P. C. (2018). Domains and predictors of first-year student success: A systematic review. Educational Research Review, 23: 57-77.
Virtanen T. E, Räikkönen E, Lerkkanen M. K., et al. (2021). Development of participation in and identification with school: Associations with truancy. The Journal of Early Adolescence, 41(3): 394-423.
Zeinuddinez Z. N. (2018). A Study on The effectiveness of time management among secondary school principals in Damascus Governorate (Doctoral dissertation, The British University in Dubai.
دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 178-189
  • تاریخ دریافت: 13 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 08 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 فروردین 1401