طراحی و ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

10.22034/ijes.2021.533647.1108

چکیده

هدف: مسئولیت اجتماعی در مدارس نقش موثری در عملکرد و موفقیت مدارس دارد. بنابراین،‌ پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی مدارس انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی مبتنی بر نظریه اشتراوس و کوربین (1998) بود. جامعه پژوهش خبرگان مسئولیت اجتماعی مدارس کشور ایران در سال 1399 بودند. حجم نمونه طبق اصل اشباع نظری 15 نفر برآورد که با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند. داده‌ها با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم‌افزار MAXQDA-12 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مسئولیت اجتماعی مدارس دارای 98 مفهوم و 28 مقوله فرعی در 8 مقوله اصلی شامل مسئولیت‌های قانونی و مسئولیت‌های اخلاقی (شرایط علی)، مسئولیت‌های عمومی و بشردوستانه (پدیده محوری)، مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی (شرایط مداخله‌گر)، مسئولیت‌های اقتصادی (شرایط زمینه‌ای)، مسئولیت‌های زیست محیطی و دانش‌افزایی ذینفعان (راهبردها) و آگاهی و همکاری (پیامدها) بود.
نتیجه‌گیری: الگوی پژوهش حاضر می‌تواند یک راهنما برای متخصصان و برنامه‌ریزان باشد و آنان بر اساس آن برنامه‌هایی جهت ارزیابی و بهبود مسئولیت اجتماعی مدارس طراحی و اجرا نمایند.

کلیدواژه‌ها


دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 70-82
  • تاریخ دریافت: 17 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 01 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401