طراحی و ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

10.22034/ijes.2021.533647.1108

چکیده

هدف: مسئولیت اجتماعی در مدارس نقش موثری در عملکرد و موفقیت مدارس دارد. بنابراین،‌ پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارائه الگوی مسئولیت اجتماعی مدارس انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی مبتنی بر نظریه اشتراوس و کوربین (1998) بود. جامعه پژوهش خبرگان مسئولیت اجتماعی مدارس کشور ایران در سال 1399 بودند. حجم نمونه طبق اصل اشباع نظری 15 نفر برآورد که با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند. داده‌ها با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم‌افزار MAXQDA-12 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مسئولیت اجتماعی مدارس دارای 98 مفهوم و 28 مقوله فرعی در 8 مقوله اصلی شامل مسئولیت‌های قانونی و مسئولیت‌های اخلاقی (شرایط علی)، مسئولیت‌های عمومی و بشردوستانه (پدیده محوری)، مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی (شرایط مداخله‌گر)، مسئولیت‌های اقتصادی (شرایط زمینه‌ای)، مسئولیت‌های زیست محیطی و دانش‌افزایی ذینفعان (راهبردها) و آگاهی و همکاری (پیامدها) بود.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته ها الگوی پژوهش حاضر می‌تواند یک راهنما برای متخصصان و برنامه‌ریزان باشد و آنان بر اساس آن برنامه‌هایی جهت ارزیابی و بهبود مسئولیت اجتماعی مدارس طراحی و اجرا نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


Augustiniene A, Jociene J, Minkute-Henrickson R. (2015). Social responsibility of a Comprehensive school: Theoretical insights of its modeling. International Journal on Global Business Management & Research, 3(2): 23-41.
Baradaran Haghir M, Noorshahi N, Roshan AR. (2019). The conceptualization of social responsibility of the university in Iran. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 25(3): 1-26. (In Persian)
Bugdayci S. (2019). Examining personal and social responsibility levels of secondary school students. Universal Journal of Educational Research, 7(1), 206-210.
Burgos J, Carnero C. (2020). Assessment of social responsibility in education in secondary schools. Journal of Sustainability, 12(4849): 1-38.
Chaisa P, Chinokul S. (2021). Effects of reading instruction using backward design framework and citizenship theme to enhance English reading comprehension and social responsibility of tenth-grade Thai EFL students. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, 14(1): 176-207.
Cheng WY, Cheung RYM, Chung KKH. (2021). Understanding adolescents’ perceived social responsibility: The role of family cohesion, interdependent self-construal, and social trust. Journal of Adolescence, 89: 55-62.
Eghdampour R, Keshtiaray N, Esmaili R. (2020). Student's experiences of social responsibility in the university. Journal of Higher Education Curriculum, 10(20): 237-264. (In Persian)
Eghdampour R, Keshtiaray N, Esmaili R. (2018). Identifying factors affecting social responsibility of higher education ‎student's. Qualitative Research in Curriculum, 3(9): 139-169. (In Persian)
Hirigoyen G. (2015). Relationships between corporate social responsibility and financial performance: What is the causality? Journal of Business & Management, Science and Education Centre of North America, 4(1): 18-43.
Huang Y, Do M. (2021). Review of empirical research on university social responsibility. International Journal of Educational Management, 35(3): 549-563.
Khuong MN, Truogan NK, Hang TTT. (2021). Stakeholders and corporate social responsibility (CSR) programme as key sustainable development strategies to promote corporate reputation—evidence from Vietnam. Cognt Business & Management, 8(1): 1-8.
Madhoushi M, Norouzi A. (2015). The explanation of promotion template for corporate social responsibility. Journal of Strategic Management Studies, 6(23): 43-60. (In Persian)
Malinauskas RK, Juodsnukis DR. (2017). Education of social responsibility among sports schools students. European Journal of Contemporary Education, 6(2): 289-296.
Moradi Kordkandi Z. (2020). Relationship between organizational socialization and social responsibility of high school teachers in Shahin Dej city. Journal of Research Ourmaze, 49: 61-77. (In Persian)
Okechukwu Ugwuozor F, Otu MS. (2020). Effect of exposure to business ethics courses on students' perceptions of the linkage between ethics education and corporate social responsibility. Journal of Education for Business, 95(4): 242-247.
Poodineh M, Hosseingholizadeh R, Mahram B. (2018). Social responsibility of school: A case study of two girls' middle schools in Mashhad city. Journal of New Educational Approaches, 13(2): 95-120. (In Persian)
Salehi Motaahed Z, Bakhtari H, Seyedin ZS. (2020). Exploring the components of social Responsibility in Primary School Social Science Textbooks Based on the Teachings of Nahj al-Balagha1. Biannual Journal of Islamic Perspective on Educational Science, 8(15): 165-189. (In Persian)
Saracaloglu AS, Gerceker CS. (2018). Relationship between individual social responsibilities and personal values of teacher candidates. International Education Studies, 11(10), 64-77.
Shahini HA. (2011). Social responsibility promotion alternatives among staff managers of Islamic Azad University Central organization. Journal of Cultural Management, 5(4): 116-123. (In Persian)
Tian Q, Liu Y, Fan J. (2015). The effects of external stakeholder pressure and ethical leadership on corporate social responsibility in China. Journal of Management & Organization, 21(4): 388-410.
Yazdanpanah L, Hekmat F. (2014). Study of effective factors on social responsibility between students of Shahid Bahonar University of Kerman. Journal of Iranian Social Studies, 8(2): 128-152. (In Persian)
دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 72-85
  • تاریخ دریافت: 17 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 01 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 09 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401