مدل سازی ساختاری تفسیری مولفه های موثر رشد شرکت های زایشی دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

10.22034/ijes.2021.526446.1016

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی ساختاری تفسیری مولفه‌های موثر بر رشد شرکت‌های زایشی دانشگاهی انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش بخش کیفی اسناد و متون درباره شرکت‌های زایشی دانشگاهی و خبرگان در این زمینه بودند که تعداد 30 نفر از آنان طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمی مدیران و کارشناسان شرکت‌های زایشی دانشگاهی، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری شمال کشور در سال 1398 به تعداد 400 نفر بودند که طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 196 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مرور متون، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته 93 گویه‌ای بود که شاخص‌های روانسنجی آنها تایید شد. داده‌ها با روش‌های دلفی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری در نرم‌افزار PLS تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مولفه‌های موثر بر رشد شرکت‌های زایشی دانشگاهی شامل 93 مولفه فرعی در 10 مولفه اصلی شامل ساختار نهادی، استراتژی، سیستم پژوهشی، منابع مالی، حمایت‌های منابع انسانی، شبکه‌سازی و مهارت‌های ارتباطی، فرایندها، عوامل فردی، نقش حمایت‌های دولت و گرایش به مشتری بودند. نتایج مدل‌سازی ساختاری تفسیری نشان داد که پنج مولفه ساختار نهادی، استراتژی، منابع مالی، فرایندها و نقش حمایت‌های دولت در سطح اول، سه مولفه سیستم پژوهشی، شبکه‌سازی و مهارت‌های ارتباطی و عوامل فردی در سطح دوم و دو مولفه حمایت‌های منابع انسانی و گرایش به مشتری در سطح سوم قرار داشتند و بر اساس آن مدل ساختاری تفسیری مولفه‌های موثر بر رشد شرکت‌های زایشی دانشگاهی طراحی شد.
بحث و نتیجه‌ گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، برنامه‌ریزان و متخصصان آموزش عالی می‌توانند از نتایج این پژوهش بهره‌برداری کرده و برای بهبود و رشد شرکت‌های زایشی دانشگاهی از طریق مولفه‌های موثر شناسایی‌شده در آن برنامه‌ریزی کنند.
 

کلیدواژه‌ها


Awais S, Ameen K. (2019). The current innovation status of university libraries in Pakistan. Library Management, 40(3): 178-190.
Bennworth P, Cunha J. (2018). Universities’ contributions to social innovation: reflections in theory & practice. European Journal of Innovation Management, 18(4): 508-527.
Calderon-Hernandez G, Jimenez-Zapata YA, Serna-Gomez HM. (2020). Barriers to university spin-off creation in an emerging context: An institutional theory of organizations approach. Minerva, 58: 625-650.
Civera A, Meoli M, Vismara S. (2019). Do academic spinoffs internationalize? The Journal of Technology Transfer, 44(2): 381-403.
Dorner M, Fryges H, Schopen K. (2017). Wages in high-tech start-ups – Do academic spin-offs pay a wage premium? Research Policy, 46(1): 1-18.
Fuster E, Padilla-Melendez A, Lockett N, Del-Aguila-Obra AR. (2019). The emerging role of university spin-off companies in developing regional entrepreneurial university ecosystems: The case of Andalusia. Technological Forecasting and Social Change, 141: 219-231.
Hafezian M, Salehi M. (2017). Identifying the present components of human resource management of university incubators and the role they play in the establishment of creative university companies. Journal of Research in Human Resources Management, 8(4): 83-104. (In Persian)
Hafezian M, Salehi M, Enayati T. (2015). Factors affecting in university incubators infrastructure and their role in the entrepreneurial universities spin-offs establishment. Journal of Entrepreneurship Development, 7(4): 715-732.
Hayter CS. (2015). Social networks and the success of university spin-offs: Toward an agenda for regional growth. Economic Development Quarterly, 29(1): 3-13.
Huynh T, Patton D, Arias-Aranda D, Molina-Fernandez LM. (2017). Intellectual property rights and the competitiveness of academic spin-offs. Journal of Business Research, 78: 10-22.
Korpysa J. (2019). Endo- and exogenous conditions of entrepreneurial process of university spin-off companies in Poland. Procedia Computer Science, 159: 2481-2490.
Soetanto D, Jack S. (2016). The impact of university-based incubation support on the innovation strategy of academic spin-offs. Technovation, 50-51: 25-40.
Teixeira AAC, Ferreira C. (2019). Intellectual property rights and the competitiveness of academic spin-offs. Journal of Innovation & Knowledge, 4(3): 154-161.
Vega-Gomez FI, Gonzalez FJM, Perez-Mayo J. (2020). Analyzing the effects of institutional and ecosystem level variables on university spin-off performance. SAGE Open, 10(2): 1-14.
Ziyae B, Rezvani M, Mobaraki M H, Tajpour M. (2019). The impact of academic spinoffs components in development of internationalization of universities. Journal of Iranian Higher Education, 11(3): 27-48. (In Persian)
Zolfaghari A, Hejazi SR. (2013). Explanation of conceptual model of growth of academic spin-offs (Case study: ACECR spin-offs). Journal of Economics & Business Research, 4(5): 33-51. (In Persian)
دوره 15، شماره 1
فروردین 1401
صفحه 15-28
  • تاریخ دریافت: 16 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 شهریور 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401