دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ارادت شغلی مدیران بر بهبود عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و اخلاق حرفه‌ای معلمان جهت ارائه مدل در آموزش و پرورش استان مازندران بود.
روش: این پژوهش‌ از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. در رویکرد کیفی، از روش تحلیل محتوا و در رویکرد کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی، مدیران ارشد و خبرگان آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 20 نفر و در بخش کمی، معلمان مدارس آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 33567 نفر تشکیل می‌دادند که در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 10 نفر و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران تعداد 380 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب مقطع تحصیلی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که: متغیر ارادت شغلی دارای دو بعد «سازمانی و فردی» است. بعد سازمانی دارای شش مؤلفه (جو سازمان، عدالت سازمان، سیستم پاداش، امنیت شغلی، پشتیبانی مدیریت، فرهنگ سازمان) و بعد فردی دارای سه مؤلفه (تعهد به کار، انگیزه شغلی و احساس مثبت نسبت به کار) می‌باشد
نتیجه گیری: تاثیر ارادت شغلی مدیران بر بهبود عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و اخلاق حرفه‌ای معلمان در آموزش و پرورش استان مازندران مثبت و معنادار می‌باشد و ارادت شغلی مدیران بیشترین تاثیر را بر اخلاق حرفه‌ای معلمان دارد. همچنین مدل ارائه شده دارای برازش مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

Abili Kh, Pourkarimi J, Mazari E, ET AL. (2014). Explaining the role of school principals' self- aggrandizement in improving their performance (Case study: Ray city school principals). Journal of Education and Evaluation, 7 (26): 124-103.
Esmaili M R and Seidzadeh H. (2017). The effect of job satisfaction on performance with the mediating role of organizational loyalty. Journal of Management Studies (Improvement and Transformation), 25 (83): 68-51.
Entesar Foumani Gh. (2015). The Relationship between Job Motivation, Job Attachment and Organizational Commitment of Teachers with the Productivity of Managers in Zanjan Education Organization. Productivity Management Quarterly, 8 (32): 190-171.
Hassani M and Moghimi Khorasami A. (2020). The relationship between professional ethics and organizational commitment. Journal of Ethics in Science and Technology, 15 (2): 179-176.
Sargolzaei M, Khosravi F and Kurd H. (2019). The role of organizational loyalty and job performance among teachers of Zahedan Education Department. Fourth International Conference on New Research Achievements in Humanities and Social and Cultural Studies, Isfahan.
Atarzadeh R and Satari S. (2018). Investigating the relationship between components of professional ethics and burnout. Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies, 5 (1): 84-65.
Ghanbarpou, O, Abbasian H, Arasteh H, et al. (2019). Designing a Teacher Professional Ethics Model: A Mixed Study. Journal of Educational Innovation, 18 (69): 60-33.
Karimi A and Jahan J. (2018). Developing a relationship model between empowerment and job commitment in physical education teachers in high schools in Kermanshah province. Journal of Sociology of Education, 8: 66-46.
Molaeiyan R and Amiri H. (2019). Formulation of structural equation of job commitment with job performance mediated by organizational climate in university staff. Journal of New Advances in Psychology, Educational Sciences and Education, 2 (20): 56-45.
Deliveli K, Kira E. (2020). The Relationship Between Emotional Labor and Organizational Commitment. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15 (2): 78-103.
Eliyana A, Ma’arif S, M. (2019). Job satisfaction and organizational commitment effect in thetransformational leadership towards employee performance. European Research on Management and Business Economics, 25: 144–150.
Fatwa T & Dessy P. (2016). The Roles of Teachers’ Work Motivation and Teachers’ Job Satisfaction in the Organizational Commitment in Extraordinary Schools. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 5(1): 39-45.
Habib H. (2020). Professional Ethics among College Teachers in relation to Social Intelligence. Shanlax International Journal of Education, 7(4): 14-18.
Kopar PK, Johnson D C. (2020). Limits of Modeling Professional Ethics in Surgical Training. Journal of the American College of Surgeons, 231 (4): 117-125