ارائه مدل هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 استاد، گروه علوم تربیتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی هوش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون هوش کارآفرینی و متخصصان و اساتید هوش کارآفرینی غرب استان گلستان در سال 1398 بودند. نمونه پژوهش اسناد و متون هوش کارآفرینی و طبق اصل اشباع نظری 25 نفر از متخصصان و اساتید هوش کارآفرینی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های فیش‌برداری و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد و داده‌ها با روش تحلیل محتوا تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که عوامل موثر بر هوش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره متوسطه شامل مولفه‌های عوامل فردی (شامل دو زیرمولفه ویژگی‌های ذاتی و ویژگی‌های اکتسابی)، آموزشی و خانواده (شامل دو زیرمولفه معلمان و مربیان آموزشی و فضای رشدی- آموزشی) و نهادهای اجتماعی (شامل سه زیرمولفه اقتدار و توزیع قدرت، نظام ارتباطی و هنجارهای فرهنگی) بودند که شاخص‌های هر یک از آنها تدوین شد. در نهایت، بر اساس مولفه‌ها، زیرمولفه‌ها و شاخص‌های هوش کارآفرینی، الگوی هوش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره متوسطه طراحی شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس الگوی هوش کارآفرینی طراحی‌شده در این پژوهش، متخصصان و برنامه‌ریزان دوره متوسطه می‌توانند با استفاده از این الگو گام‌های موثری جهت ارتقای هوش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره متوسطه بردارند.

کلیدواژه‌ها