ارائه مدل هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 استاد، گروه علوم تربیتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی هوش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون هوش کارآفرینی و متخصصان و اساتید هوش کارآفرینی غرب استان گلستان در سال 1398 بودند. نمونه پژوهش اسناد و متون هوش کارآفرینی و طبق اصل اشباع نظری 25 نفر از متخصصان و اساتید هوش کارآفرینی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های فیش‌برداری و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد و داده‌ها با روش تحلیل محتوا تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که عوامل موثر بر هوش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره متوسطه شامل مولفه‌های عوامل فردی (شامل دو زیرمولفه ویژگی‌های ذاتی و ویژگی‌های اکتسابی)، آموزشی و خانواده (شامل دو زیرمولفه معلمان و مربیان آموزشی و فضای رشدی- آموزشی) و نهادهای اجتماعی (شامل سه زیرمولفه اقتدار و توزیع قدرت، نظام ارتباطی و هنجارهای فرهنگی) بودند که شاخص‌های هر یک از آنها تدوین شد. در نهایت، بر اساس مولفه‌ها، زیرمولفه‌ها و شاخص‌های هوش کارآفرینی، الگوی هوش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره متوسطه طراحی شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس الگوی هوش کارآفرینی طراحی‌شده در این پژوهش، متخصصان و برنامه‌ریزان دوره متوسطه می‌توانند با استفاده از این الگو گام‌های موثری جهت ارتقای هوش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره متوسطه بردارند.

کلیدواژه‌ها


بکان، سلیل؛ جهانیان، رمضان و ایران‌نژاد، پریسا. (1399). سازوکارهای توسعه کارآفرینی پایدار در ساختار و جهت‌گیری‌های یک نظام آموزشی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2(3): 512-501.
زارعی، حسن. (1397). هوش کارآفرینی: مهارت‌های ضروری برای شروع کارآفرینی. نشر الکترونیکی.
ساغری، فاطمه؛ علی اسماعیلی، عبدالله و حسین‌زاده، بابک. (1397). ارائه مدل عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 12(2): 106-91.
سلطانزاده، وحید؛ اردلان، محمدرضا و قنبری، سیروس. (1399). شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی آموزشی در دانشگاه‌های دولتی کشور. نشریه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 10(1): 244-209.
عزیزی، شهریار؛ موتمنی، علیرضا و عبداله‌پور، امیررضا. (1391). الگوی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه. نشریه توسعه کارآفرینی، 5(2): 25-7.
کمالی، ندا؛ سیف نراقی، مریم و نادری، عزت‌الله. (1399). طراحی و اعتبارسنجی الگوی درس کارآفرینی برای دوره کارشناسی آموزش ابتدایی مبتنی بر ویژگی‌های ذهنی- روانی کارآفرینان آموزشی. مجله توسعه آموزش جندی‌شاپور، 11: 90-78.
مجتوی، سیدارشاد؛ حسین‌زاده، امید و حجاریان، مرضیه. (1398). بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه ارومیه). مجله نخبگان علوم و مهندسی، 4(4): 94-90.
میرواحدی، سیدسعید؛ طغرایی، محمدتقی و سنجریان، زهرا. (1396). بررسی عوامل موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 4(1): 74-53.
Ahmed Z, Asim M, Pellitteri J. (2019). Emotional intelligence predicts academic achievement in Pakistani management students. The International Journal of Management Education, 17(2): 286-293.
Baum JR, Bird B, Singh S. (2011). The practical intelligence of entrepreneurs: Antecedents and a link with new venture growth. Personnel Psychology, 64(2): 397-425.
Do B, Dadvari A. (2017). The influence of the dark triad on the relationship between entrepreneurial attitude orientation and entrepreneurial intention: A study among students in Taiwan University. Asia Pacific Management Review, 22(4): 185-191.
FakhrEldin H. (2017). The relationship between the emotional intelligence of entrepreneurs and the new venture creation: The role of age, gender and motive. Arab Economic and Business Journal, 12(2): 99-108.
Frenzel JE. (2020). Exploration of the entrepreneurial orientation and trait emotional intelligence in practicing pharmacists. Journal of American Pharmacists Association, 60(5): 723-728.
Gong B, Nugent JP, Guest W, Parker W, Chang PJ, Khosa F, Nicolaou S. (2019). Influence of artificial intelligence on Canadian medical students' preference for radiology specialty: A national survey study. Academic Radiology, 26(4): 566-577.
Greischel H, Zimmermann J, Mazziotta A, Rohmann A. (2021). Validation of a German version of the cultural intelligence scale. International Journal of Intercultural Relations, 80: 307-320.
Herman E. (2019). Entrepreneurial intention among engineering students and Its main determinants. Procedia Manufacturing, 32: 318-324.
Kirby D, Guerrero-Cano M, Urbano D. (2006). A literature review on entrepreneurial universities: an institutional approach. Barcelona: Business Economic Department, Autonomous University of Barcelona.
Laguia A, Moriano JA, Gorgievski MJ. (2019). A psychosocial study of self-perceived creativity and entrepreneurial intentions in a sample of university students. Thinking Skills and Creativity, 31: 44-57.
Mahfud T, Triyono MB, Sudira P, Mulyani Y. (2020). The influence of social capital and entrepreneurial attitude orientation on entrepreneurial intentions: the mediating role of psychological capital. European Research on Management and Business Economics, 26(1): 33-39.
Osibanjo AO, Olokundun M, Bordean O, Adeniji A, Odunayo S, Ibidunni S. (2018). Data set on professional attraction and entrepreneurial intention of students in a selected Nigerian University. Data in Brief, 20: 215-218.
Shane S. (2004). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus. Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar Publishing.
Strobel A, Behnke A, Gartner A, Strobel A. (2019). The interplay of intelligence and need for cognition in predicting school grades: A retrospective study. Personality and Individual Differences, 144: 147-152.
Yusuf M. (2009). Organizational antecedents of academic entrepreneurship public research universities: a conceptual framework. Unitar Journal, 5(2): 36-51.