شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نگرشی مرتبط با آموزش تجارت الکترونیکی در خرید (مطالعه موردی:دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 استادیار ، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نگرشی مرتبط با آموزش تجارت الکترونیکی در خرید انجام شد.
روش: روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی ‌- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق تمامی  دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی بودند. در این پژوهش از بین دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی به شیوه خوشه‌ای در دسترس نمونه‌گیری به عمل آمد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه AHP < /span> بود که پایایی آن با استفاده از نرخ ناسازگاری IR=0/02 که کمتر از 1/0 بود تائید شد. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک AHP < /span> و نرم‌افزارهای اکسپرت چویس و اکسل استفاده‌شد.
یافته ها: با توجه به پاسخ کارشناسان و نتایج تحلیل سلسله‌مراتبی: کیفیت خدمات الکترونیکی با درجه وزنی 095/0 در اولویت اول و هنجارهای ذهنی با درجه وزنی 089/0 در اولویت دوم و سودمندی درک شده با درجه وزنی 082/0 در اولویت سوم، ریسک درک شده با درجه وزنی 075/0 در اولویت چهارم، نوآور پذیری با درجه وزنی 071/0 در اولویت پنجم، شرایط تسهیل تکنولوژی با درجه وزنی 070/0 در اولویت ششم، نگرش خرید آنلاین با درجه وزنی 066/0 در اولویت هفتم، انگیزه خرید کردن با درجه وزنی 063/0 در اولویت هشتم، تأثیرات گذشته خرید بر رفتار مصرف‌کننده با درجه وزنی 060/0 در اولویت نهم، کیفیت محصول با درجه وزنی 057/0 در اولویت دهم، سهولت استفاده درک شده با درجه وزنی 051/0 در اولویت یازدهم، مزیت نسبی با درجه وزنی 050/0 در اولویت دوازدهم، سهولت دسترسی به منابع با درجه وزنی 048/0 در اولویت سیزدهم و ارزش درک شده با درجه وزنی 047/0 در اولویت چهاردهم، سازگاری محصول با رفتار خرید مصرف‌کننده با درجه وزنی 046/0 در اولویت پانزدهم و اعتماد با درجه وزنی 029/0 در اولویت شانزدهم شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نگرشی مرتبط با آموزش تجارت الکترونیکی در خرید ( مطالعه موردی : دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه خوارزمی ) قرار گرفتند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش استفاده از آموزش تجارت الکترونیک در خرید در یک کشور به طرز قابل توجهی به سطح آمادگی فنی، شامل عواملی نظیر سطح نفوذ فناوری، هزینه وسایل دسترسی، هزینه و کیفیت دسترسی به اینترنت بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها