دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و اداری دانشگاه

محمد پیری؛ علی هراتیان؛ سعید کیانپور

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 214-230

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43702

چکیده
  هدف: ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات دانشگاهی از اهمیت خاصی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و مالی و پشتیبانی دانشگاه انجام شده است. روش: روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی از نوع مقطعی بود. نمونه آماری این پژوهش را 419 دانشجوی دانشگاه ملایر تشکیل دادند که ...  بیشتر