دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
شناسایی ابعاد و مولفه‌های الگوی پیوند مدرسه و جامعه بر اساس نظریه داده‌بنیاد

پروین ‌شایسته نیا؛ حمید شفیع زاده؛ نادر سلیمانی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 395-405

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.700015

چکیده
  هدف: پیوند مدرسه و جامعه می‌تواند نقش مهمی در آماده‌سازی دانش‌آموزان برای زندگی در جامعه داشته باشد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی ابعاد و مولفه‌های الگوی پیوند مدرسه و جامعه بر اساس نظریه داده‌ بنیاد بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کیفی بود. جامعه پژوهش اساتید و خبرگان، سیاست‌گذاران وزارت ...  بیشتر